Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

4 Oikaisuvaatimus koskien rakennepäällikön 27.8.2015 suorittamaa osittaista loppukatselmusta sekä katselmuksella määrättyjä toimenpiteitä, lupatunnus 2014-1495, kiinteistö 49-12-9904-1, Koivu-Mankkaantie 3

Oikaisuvaatimus koskee jäähallirakennuksen loppukatselmusta. tausta on ilmeisesti se, että rakennesuunnittelija ja pääurakoitsija ovat riitaantuneet, ja rakennesuunnittelija haluaa estää loppukatselmuksen suorittamisen kunnes suunnitelmat on lunastettu asianmukaisesti. Katselmuksen suorittaminen ei kuitenkaan ole valituskelpoinen päätös, joten vaatimus hylättiin esityksen mukaan.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-354, Vesipirtintie 19 02330 ESPOO, Asunto Oy Espoon Villa Vita

Kiinteistön yksi omistaja ja toimenpideluvan hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan toimenpideluvan myöntämistä terassin laajentamiselle rakennusaikaisena muutoksena. Oikaisuvaatimus on hylätty koska terassin laajennus on rakennettu luonnontilaisena säilytettävänä tai istutettuna merkitylle alueelle. Tällöin hallinnanjakosopimuksessa määritelty oikeus rakentaa hallinnanjakoalueelle ei toteudu, eikä vaatimus alueen hallinnasta näin täyty.

Oikaisuvaatimus hylättiin esityksen mukaisesti.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1268, Maakauppiaankuja 4b 02780 ESPOO

Oikaisuvaatimuksen mukaan naapuritalon rakennuslupa on hyväksytty kaavan vastaisesti. Kaavan liitteenä oleva rakennustapaselostus ja korttelisuunnitelma esittää talot sijoitettavaksi tontin rajaan kiinni, mutta sijoittelu voidaan toteuttaa kaavan puitteissa myös muuten.

Oikaisuvaatimus hylättiin esityksen mukaan.

7 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1382, Maakauppiaankuja 4a 02780 ESPOO

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tontin ajoliittymän sijoittamista rasitetielle oman ajotien sijaan alueen ilmeen suojelemiseksi. Oikaisuvaatimus on kuitenkin jätetty liian myöhään, joten se jätettiin tutkimatta.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-1889, Turuntie 145 02710 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Uudenmaan ELY-keskus on jättänyt oikaisuvaatimuksen tiealueella sijaitsevan v. 1936 rakennetun korjaamorakennuksen purkuluvasta.

Oikaisuvaatimuksen perusteluksi ELY-keskus esittää seuraavaa: ELY-keskus ei rakennussuojelupäätöksessään 4.9.2014 määrännyt korjaamorakennusta suojeltavaksi. Tästä rakennussuojelupäätöksestä on valitettu ympäristöministeriöön. Asian käsittely on kesken, eikä rakennussuojeluasiaa ole siis vielä lopullisesti ratkaistu. Edellä kerrotun perusteella purkamislupa on myönnetty, vaikka rakennussuojeluprosessi on vielä kesken. Lupatarkastajan päätös tulee tämän vuoksi kumota.

Korkeimman hallinto-oikeuden vastaavanlaisessa asiassa antaman päätöksen KHO 27.5.2015 T 1383 perusteella rakennussuojeluprosessin keskeneräisyys ei kuitenkaan ole peruste purkulupahakemuksen hylkäämiselle, joten oikaisuvaatimus hylättiin äänestyksen jälkeen.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-477, Mestarinkatu 8 02650 ESPOO, Asunto Oy Espoon Mestari ym.

Kahdeksankerroksinen kerrostalo Leppävaaraan. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-773, Rastasniityntie 54 02620 ESPOO, As. Oy Laaksolahden Emilie

Yksiasuntoinen pientalo, 10 paritaloa, talousrakennus, 2 jätekatosta sekä kahden yksiasuntoisen pientalon purkaminen ja tontin osittainen aitaaminen Rastaalassa.

Asemakaavassa kiinteistöön on esitetty 19 asuntoa, mutta lupahakemuksessa määrä on korotettu 21:n. Pysäköintipaikkamääräykset (2 ap/asunto) toteutuvat , joten poikkeus hyväksyttiin vähäisenä. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

11 Purkamislupa-asia, 2015-1332, Ulappakatu 2 02320 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Lupa haetaan vuonna 1957 rakennetun koulurakennuksen ja siihen liittyvien laajennusten (mm. päiväkoti), opettaja-asuntolana toimineen rivitalon sekä jätekatoksen purkamiseen (Mårtensbron koulukeskus). Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

12 Laajennuslupa-asia, 2015-1131, Tietotie 2a 02150 ESPOO, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

Aalto-yliopiston taiteiden korkeakoulun uusi rakennus. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Muutoslupa-asia, 2015-1393, Otakaari 24 02150 ESPOO, Koy Jämeränjälki c/o Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Dipolin käyttötarkoituksen muutos Aalto-yliopiston päärakennukseksi (hallinto)
Sisätila- ja taloteknisiä muutoksia, pihan kunnostus ja salitilojen hyväksyminen kokoontumistiloiksi. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1443, Suurpellon puistokatu 16 02250 ESPOO, Asunto Oy Espoon Suurpellon Puistokatu A

Haetaan lupaa 6-kerroksisen asuin- ja hoivakotirakennuksen ja siihen liittyvän maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiselle pihajärjestelyineen.

Hankkeessa on kaupunkisuunnittelukeskuksen myöntämä poikkeamispäätös, jolla autopaikkavaatimusta lasketaan 85 k-m²/ap lukuun 110 k-m²/ap asuntojen osalta ja 200 k-m²/ap lukuun 250 k-m²/ap hoivakodin osalta.

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1444, Suurpellon puistokatu 14 02250 ESPOO, Asunto Oy Espoon Suurpellon Puistokatu B c/o Asuntosäätiö

Edellisen hankkeen toinen osa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1482, Rysätie 11 02260 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Riilahden toimintakeskuksen päivätoimintarakennuksen laajennus ja sisäiset muutostyöt, työtoimintarakennuksen sisäiset muutostyöt ja iv-konehuoneen laajennus, kahden pihavaraston purkaminen, pihavaraston rakentaminen sekä piha-alueen muutostyöt. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1529, Raasilanmäki 3 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 11 c/o Tieto Oyj

Kaksi varavoimakonttia ja kaksi polttoainekonttia, varasto- ja teollisuusrakennuksen toisen kerroksen laajentaminen sekä julkisivumuutos. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Vuoden 2015 HURRAA-tunnustuspalkintoehdokkaiden esittely

HURRAA-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinnon tai kunniamaininnan kohteeksi voidaan valita yksi tai useampi kuluneen vuoden aikana esiin tullut tai toteutunut Espoon rakennettuun ympäristöön liittyviä teko:

  • Uudisrakennushanke
  • Peruskorjaus
  • Aluekokonaisuus
  • Julkinen ulkotila
  • Tekninen kehitystyö
  • Henkilön tai yhteisön työpanos

Rakennuslautakunta tekee päätöksen palkittavista kohteista aina vuoden lopulla. Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi päätöksentekoa varten kokouksessa esitellyt HURRAA-tunnustuspalkintoehdokkaat vuodelle 2015.

Esitettyjä ehdokkaita olivat:

  • Valapuiston hoitokoti
  • Mainingin koulu
  • Jorvin sairaala

19 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Museoviraston lausunnon sekä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen:

Museoviraston lausunto 30.9.2015

Mv/70/05.01.01/2014, Espoo DNo 3569/2014, purkamislupatunnus 2014-654.

Asia: As Oy Westendintie 43:n rakennusten suojeleminen

Hakija/asian vireillepanija: Uudenmaan ELY-keskus

Asian vaiheet:

ELY-keskuksen vaarantamiskielto 15.10.2014 (UUDELY/7113/2014)

Espoon kaupungin rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 132

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 9.10.2015

Dnro 07200/14/4199, Espoo DNo 2638/2014

Asia: Aidan rakennuskustannusten jakamista koskeva valitus

Valittaja: Kiinteistö Oy Espoon Ankkurisaarentie 4-6

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 131.

Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Tilakeskuksen edustajat ja Rakennusviraston asiantuntija kävivät ennen kokousta esittelemässä Espoossa yleisesti ja julkisissa rakennuksissa erityisesti noudatettavia kosteudenhallinnan ja rakenneratkaisujen periaatteita.

Keskustelun tarve kumpusi osin edellisessä kokouksessa pöydätystä päiväkodista, jonka ulkoseinämateriaalin vedenimukyky herätti huolta lautakunnan jäsenissä, sekä rakennuslautakunnan yleisestä työstä kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi.

Rakennuslautakunnalla on ollut tavanomaista syventyä tiettyihin teemoihin kausittain. Edellisellä kaudella lautakunta keskittyi kehittämään esteettömyyttä, tällä kaudella on taas panostettu kosteusvaurioiden torjuntatyöhön.

Johtopäätös oli, että kosteudenhallintasuunnitelmien vaatiminen on parantanut kosteudenhallinnan tasoa, mutta rakennusvalvonnan on nykyisillä henkilöstömäärillä erittäin vaikeaa valvoa suunnitelmien noudattamista. Erityisesti vaikeaa on valvoa sementti- ja laastipohjaisten materiaalien vaatimien kuivumisaikojen noudattamista. Valtaosa uusissa rakennuksissa tapahtuvista kosteusvaurioista johtuukin nykyään siitä, ettei valujen kuivumista ehditä odottaa, vaan tiiviitä mattoja ja kaakeleita liimataan vielä kostean betonin päälle.

Toinen, erityisesti julkisia rakennuksia vaivaava ongelma on epätyypilliset ja teknisesti haastavat rakennusratkaisut.

3 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-735, Paapuuri 3 02330 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Edellisessä kokouksessa pöydälle jätetty päiväkoti palasi käsiteltäväksi. Lautakunta oli kysynyt Tilakeskukselta onko suunnitelmissa otettu huomioon kalkkihiekkatiilen suuri vedenimukyky. Tämä oli otettu huomioon seinien tuuletusraon mitoituksessa ja ulkoseinien pintakäsittelyssä, joten suunnitelmia ei nähty tarpeelliseksi muuttaa. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle toimenpidelupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2015-688

Valitus koskee Vanttilan lumenkaatopaikalle annettua toimenpidelupaa. Valituksen tehneillä henkilöillä ei Maankäyttö- ja rakennuslain §192 ole valitusoikeutta, joten oikeus jättänee valituksen käsittelemättä.

Valituksessa vedotaan lumenkaatopaikan esteettiseen haittaan, sekä lumikuormaliikenteen lapsille aiheuttamaan vaaraan. Valitettavasti parempiakaan vaihtoehtoja ei oikein ole, sillä entinen lumenkaatopaikka Turvesuolla on myyty rakennettavaksi ja muut tutkitut lumenkaatopaikat ovat niin pehmeällä maaperällä, että työkoneet uppoavat niihin keväällä ilman kalliita pohjanvahvistustöitä. Lumen kaatamista mereen taas ei kerättävään lumeen päätyvien roskien, hiekoitussepelin ja koiranulosteiden takia haluta tehdä.

Ydinongelma on siinä, että Vanttilantien pohjoispuoli on kaavoitettu kokonaan teollisuusalueeksi, joka oletusarvoisesti tuottaa aina raskasta liikennettä. Joka tapauksessa alueen takaa kulkevalle Vantinkulmanpuiston reitille Laitmanninportilta Vantnlaaksonporttiin on jo haettu maisematyölupa. Selostuksessa todetaan:

"Tavoitteena on toteuttaa lapsille turvallinen yhteys Vanttilan koululle Kurttilasta ohi tulevan Vanttilan lumenvastaanottopaikan."

VanttilaOte asemapiirroksesta.

Esittelijän lausuntoehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-872, Lyökkikuja 7 02160 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan Lyökkiniemen kärkeen suunnitellulle tietoliikennetukiaseman mastolle myönnetyn toimenpideluvan perumista. Vaatimuksesta ei tarkalleen käynyt ilmi, mitä haittaa 15-metrisen maston korvaamisesta 24-metrisestä aiheutuu, mutta otaksun haitan olevan lähinnä esteettinen. Päätös pysytettiin.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1182, Nahkasuutarintie 14 02780 ESPOO

Haettu lupa koskee kolmea kerrostaloa, neljää rivitaloa, kahta paritaloa, viittä autokatosta, tukimuureja ja kolmen talousrakennuksen purkamista Kurttilassa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1233, Kylätorintie 5 02770 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi / Tilakeskus-liikelaitos

Varsin funkkishenkinen päiväkoti- ja nuorisotilarakennus (Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila) sekä talousrakennus. Räystäättömyys ja loivat, sisäänpäin kuivattuvat katot aiheuttivat huolta, mutta huolellista ylläpitoa vaativat rakenneratkaisut eivät ole kiellettyjä jos tilaaja, tässä tapauksessa Espoon tilakeskus, antaa niille suostumuksensa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1242, Pikkulotankuja 3 02680 ESPOO

Neljä rivitaloa, kaksiasuntoinen pientalo, 3 autokatosta ja vss/varasto/kerhohuone Painiitylle. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1258, Pikkulotankuja 1 02680 ESPOO

Neljä luhtitaloa, talousrakennus ja autokatos edellisen viereen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1284, Ullanmäentie 12 02750 ESPOO

Liiketilallinen asuinkerrostalo sekä autokatos Koivuhovin aseman lähelle Rantaradan viereen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1302, Puolikuu 2 02210 ESPOO

Purkuluvan saaneen Esson konttorin tilalle Kuitinmäkeen nousevat kaksi asuinkerrostaloa, sekä kaksitasoinen pysäköintilaitos. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1321, Päivänkehräntie 2 02210 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Olarissa sijaitsevan Päivänkehrän koulun ja entisen kirjaston osittainen purkaminen, peruskorjaus ja laajennus, jätevaraston uudelleen rakentaminen, piha-alueen kunnostaminen ja 9 kpl maalämpökaivoja.

Peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä liikuntasalirakennus ja päärakennus yhdistetään toisiinsa aulan ja ruokasalin laajennuksella. Päärakennus laajennetaan 2. kerroksella, johon sijoitetaan opetustiloja, hallinto‐ ja kouluterveydenhuollon tiloja.

Koulurakennukseen toteutetaan laaja peruskorjaus, jossa uusitaan lämmöneristeet, pintamateriaalit, ovet, ikkunat jne. Kantavat rakenteet säilyvät. Rakennuksen talotekniset järjestelmät uusitaan. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Rakennuslautakunnan kokousaikataulu, kevät 2016

Hyväksyttiin kevään kokousajat.

14 Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin

Lautakunta jätti käyttämättä otto-oikeuden rakennusviraston rekrytointeihin.

15 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 25.9.2015

DNo 1801/1/15, Espoo DNo 5053/2014.

Asia: Rakennusvalvontaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija: Asunto Oy Soukanniitty 16

Asian vaiheet:

Helsingin hallinto-oikeus 24.5.2015 nro 15/0289/5

Espoon kaupungin rakennuslautakunnan päätös 2.5.2013 § 70

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:

Valituslupaa ei myönnetä. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennusluvista tehdystä valituksesta, lupatunnukset 2015-680, 2015-681 ja 2015-682, kiinteistöt 49-71-20-10, -11 ja -12, Hirvimiestentie 6, 4 ja 8, 02810 Espoo

Valituksenalainen lupa koskee kuutta kerrostaloa Hirvisuolle. Valituksessa vedotaan liito-oravan elinolosuhteiden heikkenemiseen. Luvan valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa, eikä valituksen yhteydessä ole tuotu esille uutta tietoa, joka antaisi rakennuslautakunnalle syytä muuttaa kantaansa.

5 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle kanteluasiassa, rakennuslupa 2007-1489, kiinteistö 49-51-307-1, Rummunlyöjänkatu 11, 02600 Espoo

Kantelun tekijän mukaan Espoon rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan virheellisin perustein. Kantelun laatijan mukaan lupa on myönnetty vanhentuneen melumallinnuksen perusteella, jonka vuoksi asunnon makuuhuoneissa esiintyy värähtelevää matalataajuista melua.

Rakennusvalvonta toteaa hankkeen olleen kaavanmukainen ja täyttäneen asetetut lupaehdot.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, 02140 ESPOO

Lupa-arkkitehti on 04.06.2015 hylännyt hakemuksen yksiasuntoisen pientalon laajentamista sekä sisäjärjestely- ja julkisivumuutoksia koskien. Työt ovat olleet osittain jo tehty ja lupaa toimenpiteille on haettu jälkikäteen.

Yksi tontin osaomistajista on perunut valtakirjansa, eivätkä hakijat hallitse rakennuspaikkaa maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:ssä edellytetyllä tavalla. Kohteen pääsuunnittelija on irtisanoutunut tehtävästään.

Rakennuslupahakemuksen ei edellä mainituista seikoista johtuen ole katsottu täyttävän sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja vaatimuksia ja hakemus on tästä syystä hylätty. Rakennuslupa on saatettu vireille 01.07.2013 Rakennuslupahakemus tulee ratkaista kohtuullisessa ajassa. Hakemus on jo ollut vireillä lähes kaksi vuotta ja asia on pitänyt ratkaista.

Rakennuslautakunta pysytti päätöksen.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-735, Paapuuri 3 02330 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Päiväkotirakennus Saunalahteen. Hankkeessa on pyydetty lupaa poiketa kaavassa määrätystä viherkatosta vähäisenä poikkeamisena. Tekninen keskus puoltaa poikkeamisen hyväksymistä.

Rakennuksen räystäättömyys, imukykyinen seinämateriaali (kalkkihiekkatiili) ja rakennuksen viereen (n. 5 m päähän rakennuksen ulkoseinästä) kaavassa jätetty puu herättivät paljon huolta rakennuksen kosteusvaurioriskistä. Lupa päätettiin jättää pöydälle ja kysyä tilakeskukselta haluaako tilaaja teettää rakennuksen näin riskialttiilla rakenteilla.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-587, Tyyrpuuri 6 02330 ESPOO

Asuinkerrostalo Saunalahteen. Lupa myönnettiin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-827, Suviniitynkuja 2 02770 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi / Tilakeskus-liikelaitos

Suviniityn päiväkoti ja neuvola. Lupa myönnettiin.

10 Laajennuslupa-asia, 2015-957, Hanasaarenranta 3 02100 ESPOO, Senaatti-kiinteistöt

Lupaa haetaan Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen (rak. 1) laajennukseen ja peruskorjaukseen poikkeamispäätöksen nojalla, muuntamon rakentamiseen, syväsäiliöiden asentamiseen sekä salitilojen hyväksymiseen kokoontumistiloiksi.

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan esteettömyyttä korjaamalla sisääntuloluiskaa esteettömäksi ja rakentamalla yksi uusi esteetön wc-tila sekä 4 kpl esteetöntä hotellihuonetta. Auditorioon asennetaan induktiosilmukka. Lupa myönnettiin.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-991, Santapellonkuja 6 02780 ESPOO

Kahdeksan rivitaloa Saunalahteen. Lupa myönnettiin.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1014, Heikunantie 2 02680 ESPOO

Kolme rivitaloa ja paritalo Painiityyn. Lupa myönnettiin.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1015, Heikunantie 4 02680 ESPOO

Neljä rivitaloa ja paritalo Painiittyyn, edellisen viereen. Lupa myönnettiin.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1070, Kulovalkeantie 19 02760 ESPOO

Kolme asuinkerrostaloa ja kaksi niitä toisiinsa kytkevää avointa autosuojaa.

Lupahakemuksessa haetaan lupaa poiketa asemakaavan vaatimuksesta rakentaa leikkipaikoille melusuojamuurit. Perusteluna poikkeukselle on todettu, että yöaikainen uusien alueiden ohjearvojen melutaso 45 dB ylittyy korkeintaan 5 dB:llä, joka alittaa vanhoille alueille asetetun yömelun ohjearvon 50 dB. Perusteluissa on todettu, että on oletettavaa, etteivät lapset leiki öisin ulkona.

Lupa myönnettiin.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1115, Suurpellon puistokatu 10 02250 ESPOO

Kerrostalo Suurpeltoon. Lupa myönnettiin.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1116, Suurpellon puistokatu 12 02250 ESPOO

Toinen samanmoinen edellisen viereen. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

17 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1216, Lotankatu 6 02680 ESPOO

Kerrostaloja Painiittyyn. Alueella on havaittu liito-oravia, mutta alueesta laaditun tutkimusraportin mukaan Painiityn asemakaavan mukainen rakentaminen ei vaaranna liito-oravien kulkuyhteyksiä eikä asemakaavan mukainen rakentaminen pienennä merkittävästi liito-oravien elinaluetta. Lupa myönnettiin.

18 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1262, Pellaksenmäentie 13 02940 ESPOO

Neljä luhtikerrostaloa Pellaksenmäkeen.Hakija pyytä poikkeusta kaavan autopaikkanormista (1,2 ap/asunto). Esitettyjä autopaikkojen on 1/asunto. Hakija on perustellut poikkeamista asuntojen pienellä keskikoolla (keskipinta-ala on 33,7 m²) ja Nuorisosäätiön toimintaperusteisella asukasjakaumalla. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut poikkeamista.

Lupa myönnettiin sillä lisäyksellä, että liikuntaesteisten paikkojen määrä lisätään kolmesta viiteen.

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-688, Vanttilantie 11 02780, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Uudelleenkäsittely koskee lumenkaatopaikkaa Vanttilassa, Kauklahdesta etelään. Alla näkyy suunniteltu ajoliittymä. Paikan kaavamerkintä on TY, eli teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksessaan etupäässä siihen, että lumenkuljetuksesta aiheutuva kuormaliikenne on vaaraksi läheisen Vanttilan koulun oppilaille, ja että lumikasat houkuttelevat lapsia leikkimään alueella. Alueelle on oikaisuvaatimuksessa esitetty vaihtoehtoista  kulkutietä Mänkimiehentieltä Vantinkulmanpuiston kautta.

Kuten yllä olevasta ikkunasta voi todeta, Vanttilantien molemmin puolin kulkee yhdistetty pyörä- ja kävelytie, joten risteäminen kuormaliikenteen kanssa tapahtuisi vain pohjoisen pyörä- ja kävelytien ylityksessä. Suunnitelmassa on kuitenkin tähän kohtaan esitetty asianmukaiset näkemäraivaukset. Kurttilan suunnasta tulevat koululaiset käyttävät sitä paitsi toivon mukaan Laitmaninporttia Kauklahdenväylän alittamiseen, jolloin Mänkimiehentien yhteys itse asiassa vaarantaisi koululaisia enemmän. Päätös pysytettiin.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-502, Sillankorva 3 02300, Kiinteistö Oy Espoon Martinsilta III

Uudisrakennuslupa koskee yksikerroksista päivittäistavaramyymälää sekä sen alle sijoittuvaa pysäköintirakennusta Nöykkiöön. Lupa myönnettiin.

8 Laajennuslupa-asia, 2015-676, Piilopolku 4 02130, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Laajennusluvassa haetaan lupaa päiväkotirakennuksen ja kolmen talousrakennuksen purkamiseen sekä rivitalon laajentamiseen 12 m2:n suuruisella teknisellä tilalla. Lisäksi tontilta kaadetaan puita. Tontille on suunnitteilla uusi päiväkotirakennus. Päiväkodin väistötilat on osoitettu läheiseen Sepontie 4:ssä sijaitsevaan koulurakennukseen (Espoo International School) tilapäisellä rakennusluvalla 49-2015-1004-C. Lupa myönnettiin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-723, Nuijalantie 18 02630, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haetaan lupaa Espoo Catering keskuskeittiön rakentamiselle, varavoimakonekonttien sijoittamiselle, tontin aitaamiselle ja kahdeksan maalämpökaivon poraamiselle.

Lupahakemuksessa pyydetään poikkeamista pysäköintipaikkavaatimuksesta, joka on 79 ap, sillä tuotantohenkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa ja paikka on helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä. Yhtäaikaisesti rakennuksella olisi enintään 58 käyttäjää, joille esitetään rakennettavaksi 40 ap. Lupa myönnettiin.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-731, Piilipuuntie 15 02250, Asunto Oy Espoon Ritari c/o Peab Oy ym.

Suurpelto rakentuu pikku hiljaa. Lupaa haetaan viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiseen. Rakennukselle on myönnetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa poikkeamislupa, jonka nojalla pysäköintikerroksen saa rakentaa maantasoon kellaritason sijaan. Samalla rakennuksen maksimikorkeus nousee neljästä viiteen kerrokseen.

Naapuritalon asukas on huomauttanut rakennuksen ulkoasuun liittyvistä seikoista. Huomautuksen mukaan rakennus poikkeaa alueen yleisilmeestä värityksen, korkeuden ja pysäköintiratkaisun puolesta. Lupa myönnettiin.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-795, Merituulentie 36 02200, Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metrokeskus

Hakemuksessa haetaan lupaa kaksitoistakerroksisen kellarittoman asuinkerrostalon rakentamiseen Niittykummun metroaseman yhteyteen sekä oikeus rakennustöiden aloittamiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta vakuutta vastaan.

Tontille on aikaisemmin myönnetty lupa 14-1929-A metrokeskuksen, 24-kerroksisen asuinrakennuksen sekä näitä ja metroasemaa palvelevien pysäköintilaitosten rakentamiseen. Metroaseman maanalaisille osille on myönnetty rakennuslupa 14-221-A ja maanpäällisille osille rakennuslupa 15-122-A. Tontin muille kuin metron rakennustöihin liittyville rakentamista valmisteleville maarakennustöille on haettu maisematyölupa 15-92-T.

Nyt rakennettava asuinkerrostalo liittyy Niittykummun metrokeskuksen kokonaisuuteen. Rakennuksessa on 94 asuntoa kerroksissa 2 - 12 ja aputilat sijoittuvat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen.

Kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut kaavan pysäköintinormista poikkeamisen asuintilojen osalta niin, että AL-1 korttelialueella on rakennettava vähintään 1 autopaikka 110 kem2 asuntokerrosalaa kohden sisältäen vieraspaikat. Lupa myönnettiin.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-812, Turveradantie 1 02180

Hakemuksessa haetaan lupaa golfklubin, jätekatoksen sekä pysäköintialueen rakentamiselle Turvesuolle. Tontilla ennestään sijaitseville tilapäisille klubitiloille ja pysäköintialueelle on myönnetty tilapäiset luvat 2012-1337-A ja 14-1736-C ja golfklubin rakentamista valmistelevat maanrakennustyöt on aloitettu tontille myönnetyllä maisematyöluvalla 2013-2025-T. Rakennus liittyy toiminnoillaan viereiselle VU-1 puistoalueelle jo rakennettuun golfkenttään. Lupa myönnettiin.

13 Purkamislupa-asia, 2015-1106, Kuunkehrä 6 02210

Hakemus koskee vuonna 1973 valmistuneen entisen Oy ESSO Ab:n Kuitinmäen pääkonttorirakennuksen ja siihen liittyvän osittain maanalaisen pysäköintilaitoksen (1002424735) purkamista uudisrakentamisen tieltä.

Espoon kaupunginmuseo on lausunnossaan todennut hankkeen olevan voimassa olevan asemakaavan mukainen eikä näe aihetta huomautuksiin. Lupa myönnettiin.

Kaavassa nykyisen rakennuksen kohdalle on esitetty 8,7 ja 4-kerroksiset asuinkerrostalot. kaavamääräyksessä 5% kerrosalasta on osoitettu liike- palvelu-, liikunta- tai asuntojen työtilojen rakentamiseen.

14 Laajennuslupa-asia, 2015-1229, Espoonlahdenkatu 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy ym.

Työ- ja huoltotunnelille on myönnetty aikaisemmin lupa 2014-1599-A. Nyt haetaan lupaa tunnelin jatkamiselle Espoonlahden asemahallin viereisten tunneliosuuksien louhimiseksi. Tähän osuuteen ei liity maan pintaan tulevia yhteyksiä. Lupa myönnettiin.

15 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 3.8.2015

DNo 02110/13/4113, Espoo DNo 3031/2013, Rakennuslupatunnus 2012-2257

Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus

Asian vaiheet:

Espoon kaupungin lupa-arkkitehti on myöntänyt päätöksellään 14.11.2013 § 13 rakennusluvan tilapäisten ulkotarjoilualueiden ja tarjoiluun liittyvien rakennusten perustamiseen ja tarjoiluveneen sijoittamiseen Espoon Meripuiston alueelle kesien ajaksi (1.5.-30.9.) viideksi vuodeksi.

Rakennuslautakunta on päätöksellään 27.2.2014 § 23 kumonnut lupa-arkkitehdin päätöksen oikaisuvaatimuksen johdosta, koska hanke estää alueen kaavanmukaisen käyttötarkoituksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Rakennuslautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 4.6.2015

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 huhtikuun seurantaraportti (Kh)

Seurantaraportissa ei ole suuria yllätyksiä. Talousarvio näyttäisi toteutuvan ennusteiden mukaan. Käsittelyajat ovat olleet arvioitujen mukaiset 86% tapauksista.

4 Rakennuslautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen toimintakertomus 2014

Toimintakertomus ei sisällä suuria yllätyksiä. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö on tiivistynyt, jotta seudulla olisi yhtenäiset käytännöt.

7 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2014-1782, 02160 ESPOO

Asia koskee Westendissä sijaitsevan paritalon autokatosta, joka sijaitsee 0,35 m tontin rajasta. Kyseisellä tontilla sijaitseva rakennus on rakennettu puretun rakennuksen tilalle puretun rakennuksen muotokieltä noudattaen. Purettuun rakennukseen on kuulunut autokatos, jonka rakentamiseen vieressä asuva naapuri oli antanut suostumuksensa.

Katosta käsiteltiin jo rakennuslautakunnan kokouksessa 18.9.2014, jolloin todettiin, että sille on paloturvallisuussyistä haettava rakennuslupa ja esitettävä asianmukainen palo-osastointi. Näin on toimittu ja katokselle on myönnetty lupa 27.4.2015. Naapuri katsoo kuitenkin, että näin lähelle tontin rajaa rakentaminen heikentää naapurirakennuksen laajennusmahdollisuuksia, ja vaatii siksi luvan perumista.

Päätös pysytettiin.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-51, 02230 ESPOO

Kahta erillispientaloa koskevasta rakennusluvasta on valitettu hulevesisuunnitelmien johdosta. Muutoksenhakijan mukaan suunnitelmissa esitetty imeytyskaivo ei sovellu hulevesien johtopaikaksi, sillä hänen mukaansa vesi nousisi alempana sijaitsevalla naapuritontilla pintaan. Sadevesikaivoa ei ole kuitenkaan tarkoitettu pääasialliseksi imeytyspaikaksi, vaan lähinnä estää veden valunnan naapuritontille poikkeuksellisen runsaiden sateiden aikaan.

Oikaisuvaatimusta ei hyväksytty.

9 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-199, 02180 ESPOO

Lupa koskee kolmen erillispientalon rakennuslupaa Mankkaalla.

Naapuritontin omistajat ovat esittäneet oikaisuvaatimuksen lupainsinöörin päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijät perustelevat vaatimustaan mm. sillä, että suunnitellut talot poikkeavat hyvin paljon nykyisestä rakennuskannasta, ne ovat ulkonäöltään rumia ja liian moderneja kyseiseen ympäristöön. Suuret heihin päin avautuvat ikkunapinnat ovat häiritseviä, epäesteettisiä ja vievät yksityisyyden. Suora katon muoto ei sovi ympäristöön, jossa katot ovat harjakattoja. Kahden talon suunnitelma tontille olisi kolmea taloa väljempi. Suunnitelmissa esitetty maan kohottaminen voi aiheuttaa valumavesiä heidän tontille. Kaksikerroksiset talot varjostavat heidän tonttia, avaruus ja katunäkymä häviävät. Perustamistapaa ei ole esitetty suunnitelmissa. Mahdollisesta paalutuksesta tulee kova meteli ja aiemmin rakennettuihin rakenteisiin voi tulla murtumia. Rakennuspaikalla on kymmeniä metrejä korkea kuusi, jonka kaataminen on erittäin haastavaa. Naapurit ovat myös huolissaan rakentamisen vaikutuksesta heidän kiinteistönsä arvoon rakennettaessa tontti näin täyteen.

Luvitetut rakennukset ovat kaavanmukaisia, eivätkä ole tasakattoisia, vaan pulpettikattoisia. Rakennusten suurimmat ikkunapinnat osoittavat viereiseen puistoon ja toistensa seiniin. Oikaisuvaatimusta ei hyväksytty.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-347, Heimolantie 1 02330 ESPOO

Lupa koskee kahta rivitaloa, niihin liittyviä varastorakennuksia ja maalämpökaivoa Saunalahteen.

Hankkeesta on tullun naapureilta runsaasti huomautuksia. Huomautukset koskevat mm. asemakaavan viitekuvista poikkeavaa asuntojen määrää, rakennusten rivitalomuotoa (jonka kaavamerkintä AP sallii) naapurirakennusten erillistalomuodon sijaan, sekä pitkän rakennusmassan aiheuttamaa varjostusta sekä muutoksia tuuliolosuhteisiin.

Ensimmäistä kertaa näen rakennushanketta vastustettavan sillä perusteella, että se vähentää alueen tuulisuutta. Oikaisuvaatimusta ei hyväksytty.

11 Purkamislupa-asia, 2015-541, Majurinkatu 8 02600 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Perkkaantalo c/o SRV Yhtiöt Oyj

Lupa koskee Perkkaalla sijaitsevan toimistorakennuksen purkamista uutta asemakaavaa ennakoiden. Alue on uudessa asemakaavassa merkitty Yleisten rakennusten alueeksi (kaavamerkintä Y). Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Purkulupa myönnettiin.

12 Purkamislupa-asia, 2015-543, Majurinkatu 1 02600 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Perkkaantalo c/o SRV Yhtiöt Oyj

Lupa koskee Perkkaalla sijaitsevan teollisuusrakennuksen purkamista uutta asemakaavaa ennakoiden. Alue on uudessa asemakaavassa merkitty asuinkerrostalojen alueeksi (kaavamerkintä AK). Kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kaupunginmuseo tallentaa Espoon teollisuushistoriaa ja haluaa varata mahdollisuuden rakennuksen dokumentointiin ennen purkutöiden aloitusta. Purkulupa myönnettiin.

13 Tiedoksi

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Espoon vammaisasiamiehen selvityksen vuodelta 2014.

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 4.6.2015

Esityslista rakennuslautakunnan kokous 7.5.2015

3 Hakemus rakennusvalvontamaksun (lasku nro 1526900513) kohtuullistamiseksi, 49-71-40-1, Blominmetsäntie 11, 02810 Espoo, lupatunnus 2014-1846, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY

Asia koskee Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakennusvalvontamaksua.

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § nojalla rakennusluvan hakija on velvollinen suorittamaan rakennuslupamaksu, jolla katetaan rakennusvalvonnalle hankkeen valvonnasta koituvat kustannukset.

Espoossa voimassa oleva hinnasto on pinta-alaperustainen, joten pinta-alaltaan suurista hankkeista määrätään korkea maksu. Taksan 20 § mukaan maksua voidaan kuitenkin alentaa enintään 30%, mikäli maksu on kohtuuttoman suuri verrattuna aiheutettuun työmäärään.

Minusta näin olisi voinut menetellä, mutta lautakunnan enemmistö päätyi vastustamaan taksan alentamista, koska näin saadaan HSY:n rahoja Espoolle. Esitykseni edetä pohjan mukaan raukesi kannattamattomana. En jättänyt eriävää mielipidettä, koska tässä ei ole sinänsä mitään lainvastaista.

4 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1733, 02750 ESPOO

Oikaisuvaatimus koskee pientalon rakennuslupaa Kuurinniityssä. Oikaisunhakijan mukaan rakentaja on rikkonut rakennusluvan ehtoja käyttämällä hänen tonttiaan säilytys- ja läpikulkualueena. Oikaisuvaatimus on kuitenkin jätetty 14 päivän määräajan jälkeen. Asia muuttuu näin ollen jatkuvan rakennusvalvonnan asiaksi.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-47, 02160 ESPOO

Oikaisuvaatimus koskee uutta kaksikerroksista pientaloa Westendissä. Kolme naapuria on luvan käsittelyvaiheessa huomauttanut mm. rakennuksen sijoituksesta, muodosta, korkeudesta, värityksestä, sopivuudesta ympäristöön, ikkunoiden ja sisäänkäyntien sijoittelusta, rakennusoikeuslaskelmasta, louhinta- ja maanrakennustöistä sekä aidan muodosta ja väristä. Lupakäsittelijä on todennut rakennuksen olevan kaikilta osiltaan lakien, määräysten ja rakennusjärjestyksen mukainen sekä soveltuvan paikalle. Hakija on lupakäsittelyn aikana muuttanut aidan laudoitusta ja väriä.

Lupa-arkkitehdin päätös pysytettiin.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-115, 02730 ESPOO

Oikaisuvaatimus koskee Palomäkeen rakennettavan pientalon korkeusasemaa ja sen yhteydessä suoritettavaa maanpinnan muokkausta. Oikaisuvaatimus on kuitenkin jätetty määräpäivänä toimistoajan jälkeen.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-218, Kilvoituksentie 1 02360 ESPOO, Keskus-Sato Oy c/o Sato Oyj

Untitled

Lupa koskee uutta kerrostaloa Soukankallioon. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

8 Muutoslupa-asia, 2015-275, Piispansilta 11 02230 ESPOO, Big Apple Top Oy c/o Realia Isännöinti Oy

Ison Omenan rakennustyönaikainen muutos ja laajennus. Metrokeskuksen rakennustöiden ajaksi muutetaan rakennuksen tilajärjestystä sekä uloskäyntejä. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

9 Laajennuslupa-asia, 2015-277, Markkinakatu 3 02230 ESPOO, Big Apple Top Oy

Liittyy edelliseen, viereiselle tontille ulottuva Ison Omenan laajennus. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-417, Juvankartanontie 32 02920 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Yksikerroksinen päivittäistavarakauppa Juvankartanoon. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

11 Muutoslupa-asia, 2015-465, Ruskaniitty 4 02970 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Kalajärven palvelukeskuksen ensimmäisessä kerroksessa tehdään sisätilamuutoksia siten, että askartelu-, kerho- ja laboratoriotiloja muutetaan neuvolan ja terveysaseman vastaanottohuoneiksi, odotustiloja ja toimistotiloja lisätään ja rakennetaan uusi le-wc-tila. Sisätilamuutoksista johtuen tehdään vähäisiä ikkunamuutoksia länsijulkisivussa ja sisäpihan julkisivussa. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

12 Muutoslupa-asia, 2015-612, Nauhakuja 2 02180 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Hakemus koskee Taavinkodin sisäisiä tilajärjestelymuutoksia, samassa yhteydessä rakennuksen nimikkeeksi muutetaan Taavinkodin muistipalvelukeskus.

Muutoksessa muutetaan huoneiden käyttötarkoitusta, rakennetaan pyykinkäsittelyhuone sekä sen vaatimat palo-osastoinnit, sekä yhdistettävä asukashuonepari, joka voi toimia myös pariskunnan asuntona. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

13 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 24.4.2015

DNo 05997/13/122, Espoo DNo 5053/2014

Asia: Rakennusvalvontaa koskeva valitus

Espoon rakennuslautakunnan päätös 2.5.2013 § 70.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki vahingonkorvausvaatimusta ja hylkää valituksen ja vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Rakennuslautakunnan päätöstä ei ole miltään osin syytä muuttaa.

Kategoriat: Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Esityslista rakennuslautakunnan kokous 7.5.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 16.4.2015

Espoon pysäköintiohjelman esittely

Pysäköintiohjelmassa määritelty "perälauta," 0,5 ap/asuntoa tarkoittaa 35 m²/hlö mitoituksella yksiöille käytännössä 1 ap/70 m². Opiskelija-asunnoille esitetään kevennystä , jonka nojalla määrätyistä paikoista tarvitsee rakentaa vähintään 60%, paitsi Otaniemessä, jota koskee oma ohje.

Huoltoajo, toimitukset sekä pysäköintipaikkojen yleinen riittävyys puhuttivat.

Rakennuslautakunta ei päässyt yksimielisyyteen siitä, voidaanko voimassaolevista kaavoihin kirjoitetuista pysäköintimääräyksistä poikkeamista pitää vähäisenä poikkeamana pysäköintiohjeen nojalla, joten jokainen hanke pitää ratkaista tapauskohtaisesti. Rakentajille turvallisinta on hakea kaavamuutosta, mikä lisännee jonkin verran kaavoituksen työkuormaa.

5 Muutoslupa-asia, 2015-20, Kivimiehentie 2 02150 ESPOO

Hakijat hakevat lupaa muuttaa Otaniemessä sijaitseva Raja- ja merivartiokoulun entinen rakennus asuntolakäyttöön. Oppilaitoksessa jo sijainneiden majoitustilojen lisäksi asumiskäyttöön on tarkoitus ottaa toimisto- ja opetustiloja.

Rakennus on suojeltu kaavalla, mutta sillä ei ole vaikutusta hankkeeseen, koska muutokset koskevat vain rakennuksen sisätiloja. Puhtaasti kaupallinen majoitustoiminta poikkeaa jonkin verran kaavan osoittamasta käyttötarkoituskesta (YO/s, opetus- ja tutkimustoiminnan alue, jolla sallitaan opiskelija-asuminen ja -asuntojat). Muutoksen luonne on tilapäinen, joten kaavoittaja on puoltanut muutoslupaa.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-192, Suurpellon puistokatu 8 02250 ESPOO

Asuinkerrostalo ja siihen liittyvä maanalainen pysäköintilaitos Suurpeltoon. Rakennus ylittää jonkin verran rakennusalan rajat, mutta poikkeamia pidettiin vähäisinä.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-363, Lotankatu 4 02680 ESPOO

Asuinkerrostalo ja autohalli/piharakennus Lintuvaaraan.

Alueella on tehty liito-oravahavaintoja, mutta hanke ei selvityksen mukaan pienennä liito-oravan elinympäristöksi sopivaa aluetta kohtuuttomasti.

8 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt asiaa DNo 01022/14/113, Espoo DNo 5788/2013, rakennuslupa 2013-330 koskevan valituksen

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt asioita DNo 448/1/15, Espoo DNo 5236/2013 sekä DNo 449/1/15, Espoo DNo 2010/2013 koskevat valitukset

Kategoriat: Espoo, Päätökset, Rakennuslautakunta, Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 16.4.2015

Rakennuslutakunnan päätökset 26.3.2015

4 Oikaisuvaatimus lupainsinöörin 10.2.2015 antamaan päätökseen vastaavan työnjohtajan hakemuksesta, lupatunnus 2014-1998, kiinteistö 49-20-5-18, Pitkännotkontie 43a, 02750 Espoo.

Tapauksessa on kysymys siitä, voiko pientalon rakennustyömaan vastaavana työnjohtajana toimia henkilö, jolla on vähän kokemusta rakennustyön johtamisesta eikä varsinaista alan tutkintoa, mutta runsaasti kokemusta rakennusten suunnittelusta. Voimassa olevan käytännön mukaan Arkkitehdin tutkintoa ei lasketa Maankäyttö- ja rakennuslain 122 c §:n 1 momentissa ja MRL 70 § tarkoitettu rakennusalan tekninen tutkinto.

Päätettiin esityksen mukaan.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2014-2000, Mänkimiehentie 02780 ESPOO

Uudelleenkäsiteltävä lupapäätös koskee Romu Keinänen Oy:lle myönnettyä siirtolavojen, merikonttien ja työkoneiden varastointialueen tilapäistä rakennuslupaa 5 vuodeksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle.

Naapurikiinteistön asukkaat ovat huolissaan hulevesien valumisesta heidän talousvesikaivonsa imeytymisalueelle sekä varastoitavien välineiden vaikutuksesta heidän kiinteistönsä arvoon.

Naapurikiinteistö on kaavoitettu teollisuusalueeksi ja sijaitsee betoniaseman vieressä, joten merkittävää vahinkoa kiinteistön arvolle ei tapahtune. Hulevedet johdetaan hakijan mukaan pois naapurikiinteistöstä päin.

Päätettiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1846, Blominmetsäntie 11 02810 ESPOO

Lupa koskee Blominmäen jätevedenpuhdistamon maanalaisia tiloja ja huoltotunneleita. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1886, Magneettikatu 1 02330 ESPOO

Seitsenkerroksinen kerrostalo Saunalahteen. Kaavasta piti poiketa pelastustiesuunnitelmien osalta, mutta kaavoittaja puoltaa näitä, sillä kaavassa esitetyt pelastustiet olivat toteuttamiskelvottomia. Tästä johtuen istutettavat tontinosat kutistuivat hieman kaavan vaatimista. Julkisivumateriaalien osalta on myös poikettu kaavavaatimuksista, kaupunkikuvatoimikunnan suostumuksella. Lupa hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1887, Saunalahdenkatu 1 02330 ESPOO

Kuusikerroksisia kerrostaloja Saunalahteen edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esittelijän muutoksin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-24, Etelätuulentie 1 02100 ESPOO

Tapiolan keskuspysäköinnin ja -huollon, väestösuojan ja metron huoltotilan ajoyhteyden maanalainen osio. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-25, Tapionaukio 4 02100 ESPOO

Edellisen toinen osa. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

11 Päätökset ja kirjelmät

KHO on hylännyt 23.5.2013 tehdystä päätöksestä haetun valituksen

 

Kategoriat: Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslutakunnan päätökset 26.3.2015

Asumistuki kuntien maksettavaksi

Pienituloiset asuntokunnat voivat Suomessa hakea yleistä asumistukea asumismenojensa kattamiseksi. Asumistuen maksaa KELA, eli se tulee valtion budjetista. Asumistukea maksettiin v. 2013 Suomessa 669.5 miljoonaa euroa, josta valtaosa suuriin kaupunkeihin.

Kaupunkien kiinteistönomistajille tilanne on suorastaan hyödyllinen, sillä kaupunkiasuntojen jatkuva hintojen nousu kasvattaa heidän omaisuutensa arvoa. Sijoitusasuntojen omistajille asumistuki myös takaa tietyn minimitulon, mikä asiantuntijoiden mukaan nostaa asumisen hintaa.

Asumisen hinta kasvukeskuksissa on saatava laskuun, mutta yleisen asumistuen lakkauttaminen ei ole inhimillinen vaihtoehto niille noin 192 000 asuntokunnalle, joille asumistukea maksetaan. Pitkällä tähtäimellä on kuitenkin pyrittävä tilanteeseen, jossa asumistukea ei tarvitsisi maksaa kenellekään. Tämä onnistuu siirtämällä yleisen asumistuen maksuvastuu kunnille.

Kunnilla ei nykyisen järjestelmän vallitessa ole kannustinta kaavoittaa ja rakennuttaa asuntoja, sillä korkeat asumiskustannukset eivät suoraan tunnu niiden budjetissa. (Joidenkin kuntien osalta asumiskustannukset ovat kyllä alkaneet vuotaa toimeentulotukeen, mutta siitä lisää jäljempänä.)

Kun yleinen asumistuki siirretään kuntien maksettavaksi, kunnille muodostuu välittömästi taloudellinen kannustin kasvattaa kaavatarjontaa ja lisätä sosiaalista asuntotuotantoa, sillä kallis asuminen tuntuu yhtäkkiä kaikkien kuntalaisten kukkarossa.

Noin yleisemmin on myös pidettävä hyvänä periaatetta, että maksuvastuu on sillä, jolla on asiaan eniten vaikutusmahdollisuuksia. Kunnilla on Suomessa hyvin vahva asema maankäytön ohjauksessa, joten niiden tulisi myös kantaa seurauksista vastuu. Tähän asti kuntia on yritetty patistaa kaavoittamaan kuntien ja valtion välisin MAL-sopimuksin, vaatimattomalla menestyksellä.

Kuntien talouden kannalta ehdottamani järjestely olisi kuitenkin tuhoisa ilman vastavuoroisia kevennyksiä. Kuten aiemmin huomautin, monissa kunnissa asumistuen riittämättömyys on ajanut asuntokuntia toimeentulotuen piiriin. Toimeentulotuen on tarkoitus olla viimesijainen ja väliaikainen tukimuoto. Sen maksuvastuu jakautuu nykyään tasan puoliksi valtion ja kuntien välillä. Toimeentulotuen maksuvastuun siirto kokonaan KELAn vastuulle vähentäisi kuntien menoja n. 368,2 miljoonaa €. Muutos lisäisi kuntien nettomenoja alkuun n. 300 miljoonalla, eli noin 0,7%, mutta summa laskisi asuntojen tarjonnan parantuessa.

Kategoriat: Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Asumistuki kuntien maksettavaksi

Rakennuslautakunnan päätökset 5.3.2015

Tämänkertainen lista on melko lyhyt ja käsitteli poikkeuksellisen monta uudisrakennuslupaa.

4 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-1743, Niittysillankulma 2 02200 ESPOO

Kolmen asuinkerrostalon (rak 1, 2, 3) ja maanalaisen autohallin (rak 4, 5) rakentaminen ja aloittamisoikeus. Rakennuspaikka sijaitsee Niittykummun tulevaa metroasemaa vastapäätä. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

niittari

5 Laajennuslupa-asia, 2014-1909, Otaniementie 9 02150 ESPOO, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

Lupahakemus koskee Aalto-yliopiston Otaniemen pääkirjaston remonttia. Suunnitelmiin kuuluu yhden välipohjan purkaminen riittävän kattokorkeuden saavuttamiseksi pohjakerroksessa, kahvilan rakentaminen keskimmäiseen kerrokseen, sekä esteettömyyden parantaminen hissien uusinnan yhteydessä.

kirjastoHyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-2025, Diakonissantie 22 02940 ESPOO Oy

Seitsemän pienkerrostaloa Järvenperään. Hyväksyttäneen esityksen mukaisesti. Tässä kohteessa on pienkerrostaloksi harvinaisen hyvin onnistunut esteettömyystoteutus, sillä rinneratkaisun ansiosta myös ylemmän kerroksen asuntoihin pääsee nousematta portaita.

Hyväksyttiin lisäyksellä, että lupaehtoihin lisätään kosteudenhallintasuunnitelma.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-37, Ullanmäentie 14 02750 ESPOO

Asuinkerrostalo Sepänkylään, Ullanmäentien ja Rantaradan väliin. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-48, Koivu-Mankkaan tie 1b 02200 ESPOO, Länsimetro Oy

Jousenpuiston pysäköintihallin maanpäällinen osa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana havainnekuvissa säleikköseiniin on esitetty istutettavaksi villiviiniä. Ekologista vaikutusta tällä ei liene, mutta ulkonäköä se kyllä parantaa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

parkkis

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-191, Pihkametsä 2 02740 ESPOO

Kuusi rivitaloa Karhusuolle. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 Rakennuslautakunnan kokousajan muuttaminen

Esitetään torstain 7.5.2015 kokouksen siirtämistä tiistaille 5.5.2015. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kategoriat: Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 5.3.2015