Rakennuslautakunnan kokous 30.6.2016

3 Rakennuslautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille 2017 - 2019

Vuoden 2017 talouskehyksen valmistelu on jo alkanut. Varsinaisia päätöksiä talouskehyksestä tehdään elo-syyskuun aikana. Rakennuslautakunta on vuoden 2015 alusta ollut nettobudjetoitu yksikkö, joten tuleva talousarvio määrittää sille sitovan katteen, ottamatta kantaa tuloihin ja menoihin. Kate on viime vuosina ollut noin miljoonan luokkaa.

Rakennuslautakunnan suurimpia haasteita lähivuosina tulee olemaan nykyisen henkilökunnan eläköityminen.

4 Rakennuslautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista

Tarkastuslautakunnalla ei ollut erityistä huomautettavaa rakennusvalvonnan toiminnasta. Asiakastyytyväisyys on parantunut kautta linjan ja arvioidut käsittelyajat pitivät 84 % tapauksista.

Viranhaltijapäätösten määräajaksi on asetettu kaksi kuukautta ja lautakunnan kannanottoa vaativien lupien käsittelyajaksi kolme kuukautta. Yleisin syy ylityksiin on tarvittavien asiakirjojen puuttuminen.

5 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle muutoslupaa koskevastavalituksesta, lupatunnus 2015-1691, kiinteistö 49-54-4-2, Kutojantie 10, 02630 Espoo

Lausunto koskee 21.4.2016 tehtyä muutoslupaa, johon lisättiin lupaehto, ettei rakennuksessa saa majoittaa enempää kuin 400 turvapaikanhakijaa. Jätin k.o. lupaehdosta eriävän mielipiteen, koska se on tulkintani mukaan Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustumaton sekä yhdenvertaisuuslain ja maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastainen.

Hyväksyttiin esituyksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-616, Ahertajankuja 3 02100 ESPOO

Lupa koskee viisikerroksisen asuinkerrostalon ja autohallin osan rakentamista Tapiolan terveyskeskusta vastapäätä olevalle tontille. Luvan yhteydessä haetaan lupaa lykätä väestönsuojan rakentamista viidellä vuodella. Rakennus on osa yhteensä kuuden talon ryhmää.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-727, Harmaaniityntie 5 02780 ESPOO

Vanhusten palveluasumisyksikkö (Harmaaniityn palvelukoti, 1).

Hakemuksessa on haettu vähäisenä poikkeamisena lupaa käyttää puuta julkisivumateriaalina Suomen rakennusmääräyskokoelman ulkoseinämateriaalia koskevasta paloturvallisuusmääräyksestä poiketen. Poikkeamista perustellaan automaattisella sammutuslaitteistolla.

Toisena vähäisenä poikekamisena on haettu mahdollisuutta rakentaa osa katettavaksi määrtyistä pysäköintipaikoista kattamattomina.
Asemakaava edellyttää, että kaavamerkinnän p pysäköimispaikka alueella kadun puoleiset autopaikat tulee kattaa katoksin. Ko. hankkeen autopaikat muodostavat tontille kaavan edellyttämän istutuksin rajatun alueen, jonka sijainti on etäällä kadusta. Lähinnä katua olevia autopaikkoja ei ole katettu, mikä voidaan hyväksyä vähäisenä kaavapoikkeamana.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1274, Harakantie 14 02650 ESPOO

Viisikerroksinen asuinkerrostalo Leppävaaraan. Hankkeella on poikkeamispäätös, joka sallii viisikerroksisen kerrostalon rakentamisen nelikerroksisen rakennusken kerrosalalle.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1851, Magneettikatu 5 02330 ESPOO

7-kerroksinen asuinkerrostalo Saunalahteen.

Hakemuksessa haettiin vähäisenä poikkemisena korotusta yhteistilojen lisärakennusoikeuteen, koska talossa on paljon pieniä asuntoja, jotka vaativat enemmän yhteistiloja kuin suuret. Vähäisiä poikkeamisia haetaan myös julkisivumateriaalimääräyksistä. Näille on kaupunkikuvatoimikunnan puolto.

Vedettiin pois listalta puuttuvien asiakirjojen vuoksi.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-808, Kauppakumppanintie 2 02780 ESPOO

Kolme luhtitaloa Kauklahteen. Luvassa haetaan vähäisenä poikeamisena kevennystä autopaikkojen määrästä. Paikkoja tulisi 53, eli 1,06 ap/as kun kaava edellyttäisi 60 ap, eli 1,2 ap/as.

Hyväksyttiin esityksen mukaan

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-965, Juvanmalmintie 13 02970 ESPOO

Haetaan lupaa kahden varastorakennuksen rakentamiselle Rajamaalle, Vantaan rajan läheisyyteen, sekä olemassa olevan varastokatoksen muuttamiselle.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Laajennuslupa-asia, 2016-526, Matinkallio 7 02230 ESPOO

Jo myönnettyyn lupaan haetaan muutosta, jossa asuntojen lukumäärää vähennetään 35:ä 30:n asuntokoon kasvattamiseksi. Kerrosala kasvaa 12 m².

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

13 Muutoslupa-asia, 2016-682, Nuijalantie 11 02630 ESPOO

Haetaan lupaa muuttaa Leipomo- ja toimistorakennus postin lajittelutilaksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 Purkamislupa-asia, 2016-648, Niipperintie 31 02920 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Espoon Tilapalvelut-liikelaitos on poistanut Niipperin koulun opetuskäytöstä sen sisäilmaongelmien takia. Koulun korjaaminen on arvioitu niin riskialttiiksi, että sen purkamiselle on päätetty hakea lupa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin

Kaupunkikuva-arkkitehdin viran (vakanssinumero 104011) vakinainen täyttäminen rakennusvalvontakeskuksessa.

Rakennuslautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeutta päätökseen.

16 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset:

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 30.5.2016

Dnro 00038/15/4119, Espoon Dno 4412/2014.

Asia: Rakennusrasitteita koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan:

Espoon rakennuslautakunta 20.11.2014 § 179

Asian vaiheet:

Espoon kaupungin 12. Kaupunginosan korttelin 12002 tontin 8 omistaja on pyytänyt hakemuksessaan, että sille perustetaan ja rekisteröidään rakennusrasitteena pysyvä oikeus sijoittaa ja pitää Espoon kaupungin 12. Kaupunginosan korttelin 12002 tontille 16 rakennetussa pysäköintirakennuksessa 64 kpl autojen pysäköintipaikkoja autojen säilytystä ja pysäköintiä varten.

Espoon rakennuslautakunta on 20.11.2014 § 179 päätöksellä päättänyt perustaa pysyvän rasitteen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 8.6.2016

Dnro 00145/16/4113, Espoon Dno 4605/2015, rakennuslupa 2015-1286.

Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan:

Espoon rakennuslautakunta 10.12.2015 § 184

Asian vaiheet:

Lupatarkastaja on myöntänyt 8.10.2015 rakennusluvan yksiasuntoisen pientalon rakentamiselle Espoon 60. Kaupunginosa (Laaksolahti) korttelin 191 tontilla 20.

Espoon rakennuslautakunta on 10.12.2015 § 184 päätöksellä hylännyt rakennusluvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki rakennuslupaan liittyviä muutosvaatimuksia. Hallinto-oikeus hylkää rakennuslautakunnan päätöstä koskevan valituksen.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.