Rakennuslautakunnan kokous 2.6.2016

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 huhtikuun seurantaraportti

Huhtikuun 2016 seurantaraportti ei ole kovin yllättävä. Menot ja tulot näyttävät pysyvän suunnilleen budjetissa. Lupakäsittelijöiden arvioimien käsittelyaikojen pitävyys on noin 83%, viranhaltijapäätösten kohdalla 100%.

Henkilökunnan eläköityminen lähivuosina ja sähköisen asionnin käyttöönotto ovat edelleen vakioaiheita.

4 Rakennuslautakunnan ja rakennusvalvontakeskuksen toimintakertomus 2015

Käsittelee pitkälti samoja aiheita kuin edellinen kohta.

5 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2015

Vammaisasiamiehen selvityksessä positiivisia asioita olivat mm. lisääntynyt kiinnostus jälkiasennushisseihin, joilla saadaan asuntokantaa esteettömäksi.

Erityisesti julkisten tilojen estettömyydessä on kuitenkin parannettavaa ja on masentavaa lukea, etteivät toimipisteiden esteettömyyskartoitukset ole edenneet.

7 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-83, 02130 ESPOO

Lupa-arkkitehti on myöntänyt kaksikerroksisen hirsirakenteisen omakotitalon ja siihen liittyvän autokatoksen rakentamiseen, puiden kaatamiseen sekä maalämpökaivon poraamiseen. Rakennusluvassa tontille on osoitettu rasitteen mukainen kolmen kiinteistön yhteinen jäteaitaus.

Naapurikiinteistön omistajat olivat huomauttaneet suunnitelmissa esitetystä jäteaitauksesta ja edellyttäneet sen rakentamista katettuna jätekatoksena. Jätekatoksen tulisi olla ovella suljettava ja sen ilmanvaihto tulisi järjestää siten, ettei hajuhaittaa synny. Luvanhakija oli antamassaan vastineessa todennut haluavansa toteuttaa jätteidenkeräyspaikan aitauksena ja suunnitelleensa aitauksen sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin sopeutuu ympäristöön.

Naapurikiinteistön omistajat olivat antamassaan huomautuksessa edellyttäneet, että autokatoksen päällä olevalle parvekkeelle suunniteltua korkeaa seinäkettä on ympäristöön sopimattomana madallettava tavanomaista kaidetta vastaavaksi rakenteeksi. Luvanhakija oli antamassaan vastineessa todennut, että seinäkkeen pääasiallinen tehtävä on antaa näkösuojaa ja toimia kantavana rakenteena kulmaan rakennettavalle säältä suojaavalle katokselle. Seinäkettä oli osittain madallettu huomautuksen johdosta.

Päätös pysytettiin.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2016-410, 02330 ESPOO

Lupa-arkkitehti on 21.04.2016 hyväksynyt muutoslupahakemuksen koskien luvan rakennusaikaisia muutoksia. Muutoksessa mm. varastotila, johon alkuperäisessä luvassa käytettiin asemakaavan sallima lisärakennusoikeus, on muutettu kellaritilaksi ja lisärakennusoikeus on käytetty 2. kerroksen tasolle sijoitettuun viherhuonetilaan.

Muutosluvassa hakija on esittänyt asuintilojen ja viherhuoneen välisen seinän varauksena. Lupapäätökseen on kirjattu lupamääräys, jonka mukaan ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee viherhuoneen ja olohuoneen välille rakentaa seinä tai liukulasiseinä, jonka lämmöneristysominaisuudet on esitetty rakennesuunnitelmissa ja viherhuoneen ilmanvaihtoratkaisujen tulee olla esitettyinä LVI-suunnitelmissa. Muilta osin lupa on myönnetty alkuperäisen luvan mukaisin ehdoin

Luvan hakija on jättänyt 27.4.2016 oikaisuvaatimuksen, jossa on esitetty kolme vaatimusta: Lupahakemukseen tulee lisätä puuttuvat toimitetut liitteet, päätöksen kohtaa lisäselvitykset ja poikkeukset tulee muuttaa ja viherhuonetta koskeva lupamääräys tulee poistaa kokonaan tai muuttaa.

Espoossa vakiintuneen käytännön mukaisesti asemakaavoissa erikseen annettu viherhuoneen kerrosala (lisärakennusoikeus) on erotettava pääkäyttötarkoituksenmukaisesta kerrosalasta ja viherhuoneen ja asuintilojen välisten rakennusosien tulee täyttää vähintään lämpimän tilan rakenteiden väliset lämmönläpäisykertoimen U-vertailuarvot ja tilan ilmanvaihto tulee suunnitella ja rakentaa vaatimusten mukaisesti.

Päätös pysytettiin

9 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2016-441, 02230 ESPOO

Matinkylässä kahdella vierekkäisellä tontilla vuorotellen luvatta säilytettävä 59 m² parakkirakennus palaa taas käsiteltäväksi.

Lupainsinööri on 7.4.2016 hylännyt tilapäisen rakennusluvan parakkirakennuksen ja pressutallin sijoittamiselle viideksi vuodeksi Espoon Matinkylässä sijaitsevalle kiinteistölle.

Parakkirakennus on tuotu paikalle luvatta 1996 ja saanut tilapäisen rakennusluvan 1998. Lupa on rauennut 2001. Uutta tilapäistä lupaa on haettu 2003, mutta hakemus on hylätty. Hylkäyksestä tehty valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa 2004 ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2005. Omistaja velvoitettiin poistamaan rakennus vuonna 2006.

Vuonna 2009 valvontarakennusmestari totesi, että parakkirakennus on siirretty viereiselle tontille. Parakkirakennukselle uudella sijaintipaikallaan haettu tilapäinen rakennuslupa hylättiin 2010. Oikaisuvaatimus hylättiin lautakunnassa ja siitä tehdyt valitukset Helsingin hallinto-oikeudessa samana vuonna ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2011.

Rakennuslautakunta määräsi 2013 tekemällään päätöksellä poistettavaksi luvattoman parakkirakennuksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen 2015.

Naapurin toimenpidepyynnön johdosta kiinteistölle 5.8.2015 tehdyllä katselmuksella todettiin, että kiinteistöllä ollut parakkirakennus on siirretty takaisin viereiselle kiinteistölle. Hakijaa on kehotettu poistamaan parakkirakennus ja sen yhteyteen rakennettu pressuhalli kiinteistöltä 31.12.2015 mennessä tai pressuhallin osalta vaihtoehtoisesti hakemaan lupaa 31.12.2015 mennessä.

Oikaisuvaatimus koski tilapäisen rakennusluvan hylkäävää päätöstä. On kohtalaisen selvää, ettei rakennusta säilytetä tilapäisesti, eikä tilapäisten rakennuslupien kejuttaminen ole lupamuodon tarkoitus.

Päätös pysytettiin äänestyksen jälkeen, äänin 4-3.

10 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2016-580, Maakirjantie 8 02250 ESPOO, Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus ym.

Lupa-arkkitehti on myöntänyt 4.5.2016 toimenpideluvan viideksi vuodeksi pysäköintialueelle, jolle esitetään toteutettavaksi 51 autopaikkaa, jotka jakautuvat kahdelle tasolle kahteen pysäköintikampaan (23 ap + 28 ap) sekä rakentamista valmistelevien töiden, mm. puiden kaatamisen, aloittamisoikeudelle ennen kuin lupa on saanut lainvoiman. Kohde sijaitsee osoitteessa Maakirjantie 8, 02250 Espoo. Pysäköintialueella vastataan Suurpellon eteläosista tulleeseen pysäköintipaikkojen vähäisyyttä koskevaan palautteeseen.

Suurpelto-seura ry on tehnyt päätöksestä 13.5.2016 oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan muutosta päätökseen siten, että lupa myönnettäisiin vain ainoastaan toisen, lähempänä katua olevan, pysäköintikamman toteuttamiseen 23 autopaikalle. Vaatimuksen mukaan toinen pysäköintikampa ja sen vaatima ajoyhteys tontilla ovat tarpeettomia ja edellyttävät lähes koko puuston kaatamista.

Kysymys on hankala, koska vaikka kannatan vaatimusta, kyseessä on rakennettavaksi esitetyn tontin rakennusalalle sijoittuva hanke. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekjöistä yksikään taho ei ole valituskelpoinen, sillä vakiintuneen käytännön mukaan naapurin ollessa asunto-osakeyhtiö, valitus tulee jättää ASOy:n nimissä, ei yksittäisen asukkaan.

Ei myöskään ole sanottua, että toista pysäköintikampaa rakennetaan, sillä kaupunkitekniikan keskuksesta todettiin, että kohde toteutetaan mieluiten mahdollisimman pienin kustannuksin.

Päätös pysytettiin äänin 5-3.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-381, Tillinmäentie 31 02330 ESPOO

Kuusi kaksikerroksista luhtikäytävätaloa varastorakennuksineen Kattilalaaksoon.

Hankkeella on poikkeamispäätös asemakaavasta, joka mahdollistaa mm. seuraavat poikkeamiset:
- asunnot sijoittuvat päällekkäin (asuintalot kaksikerroksisia luhtitaloja)
- autopaikat sijoittuvat keskitetysti yli 10 auton ryhmiin
- pysäköintiä ei ole järjestetty asuntojen yhteyteen
- suojavyöhykkeelle sijoittuu myös katoksettomia autopaikkoja
- autokatokset sijoittuvat 4 metrin etäisyydelle Tillinmäentien puoleisesta tontin rajasta
- jätekatos ja varastorakennuksia sijoittuu osittain suojavyöhykkeelle
- tonttiliittymä sijoittuu osin Joukinahon jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle katualueelle

Hanke on luhtikäytävätalo, joten toiseen kerrokseen ei ole esteetöntä pääsyä. Hissin jälkiasennusmahdollisuus on kuitenkin huomioitu, mikä on positiivista.

Merva Mikkola esitti luvan hylkäämistä, vedoten luhtikäytävätalojen esteellisyyteen. Esitys raukesi kannattamattomana. Lupa hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-6, Keelkorvenkuja 7 02210 ESPOO

31.3.2016 käsitellyn kohteen täydentävä kohde, kaksi kellarillista, viisikerroksista asuinrakennusta ja kaksi kellarillista nelikerroksista asuinrakennusta sekä maanalainen pysäköintihalli.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-250, Kurjenkellontie 1 02270 ESPOO

Haetaan lupaa päivittäistavarakaupan ja sivukaupan sekä näiden yhteisiä tiloja käsittävän liikerakennuksen rakentamiseen sekä tontilla sijaitsevan toimisto-, korjaamo- ja varastorakennuksen purkamiseen uudisrakentamisen tieltä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-371, Postipuuntie 2 02650 ESPOO

Haetaan lupaa asuinkerrostalon ja kahden pyöräkatoksen rakentamiselle sekä meluaidalle ja vanhan toimistorakennuksen purkamiselle.

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

15 Muutoslupa-asia, 2016-591, Itätuulentie 1 02100 ESPOO

Haettu lupa koskee toimistorakennuksen 2. ja 3. kerroksen tilojen käyttötarkoituksen muuttamista Omnian aikuislukion ja työväenopiston opetustilaksi tilapäisenä viideksi vuodeksi.

Autopaikkoja varataan kiinteistön käyttöön 110 kpl, joista kaksi on le-paikkoja. Lukumäärä ei vastaa asemakaavan vaatimusta, mutta vastaa uusien kaavojen vaadetta sekä toimisto- että opetustilojen osalta. Luvan liitteenä on Espoon kaupunkisuunnittelujohtajan 04.05.2016 päivätty puoltava lausunto.

Poikkeamia voitaneen pitää vähäisinä. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-667, Juvanmalmintie 13 02970 ESPOO

Yksikerroksinen varasto- ja toimistorakennus Kalajärvelle. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

17 Laajennuslupa-asia, 2016-840, Vanha Kirkkotie 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy

Länsimetro hakee lupaa metron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamista palvelevan Sammalvuoren varikon työ- ja huoltotunnelin muutokselle ja laajentamiselle.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

18 Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin

Lautakunta päätti olla käyttämättä otto-oikeutta lupavalmistelijan viran täyttämisasiassa.

19 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavan päätöksen:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 20.4.2016

Dnro 4061/1/15, Espoon Dno 1517/2015, rakennuslupatunnus 2015-47.

Asia: Rakennuslupaa koskeva valituslupahakemus

Päätös, jota valituslupahakemus koskee:

Helsingin hallinto-oikeus 13.11.2015 nro 15/0975/5

Asian vaiheet:

Espoon rakennuslautakunta on 7.5.2015 § 61 päätöksellä hylännyt muutoksenhakijan oikaisuvaatimuksen Espoon kaupungin lupa-arkkitehdin päätöksestä.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:

Valituslupaa ei myönnetä. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.