Rakennuslautakunnan kokous 21.4.2016

3 Muutoslupa-asia, 2015-1691, Kutojantie 10 02630 ESPOO

Edellisessä kokouksessa pöydätty muutoslupa-asia palasi käsiteltäväksi. Esittelyn jälkeen aiheesta käytiin varsin kiivas keskustelu, joka keskittyi lähinnä rakennuksessa harjoitettavan turvapaikanhakijoiden majoitustoimintaan.

Pekkanen Juutisen kannattamana ehdotti lupaan lisättäväksi lupaehdon, joka rajoittaa rakennukseen vastaanottokeskustilanteessa sijoitettavien henkilöiden lukumäärään 400 henkilöön kuten Länsi-Uudenmaan poliisi- sekä pelastuslaitos ovat lausunnoissaan suositelleet. Äänestyksessä hyväksymistä esittävää pohjaa vastaan ehdotus voitti 7-2.

Jätin asiasta eriävän mielipiteen, koska tällainen yhtä tiettyä käyttäjäryhmää koskeva rajoitus on nähdäkseni yhdenvertaisuuslain vastaisena laiton. Rakennuslautakunta voi perustaa päätöksensä vain rakennuksen ominaisuuksiin, kuten paloturvallisuuteen, jolloin määräykset koskevat joko kaikkia mahdollisia käyttäjiä.

4 Oikaisuvaatimus koskien lupainsinöörin 8.3.2016 antamaa päätöstä vastaavan  työnjohtajan hakemukseen, rakennuslupa 2015-1011-A

Lupainsinööri on 8.3.2016 hylännyt rakennushankkeeseen ryhtyvän henkilön hakemuksen rakennusmestarin (AMK) koulutuksen saaneen henkilön hyväksymiseksi kohteen vastaavaksi työnjohtajaksi. Päätöksen perusteluissa on todettu, että toimitetun aineiston perusteella työnjohtaja ei täytä rakennushankkeen työnjohtajalta edellytettyä kelpoisuusvaatimusta.

Vastaavaksi työnjohtajaksi haettu henkilö on koulutukseltaan rakennusmestari (AMK) rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa suuntautumisvaihtoehtonaan infrarakentaminen. Hän on valmistunut helmikuussa 2016.

Hakija on lupahakemuksen liitteinä olevien työtodistusten mukaan toiminut rakennusalalla 11 kk maalaus- ja rakennusmiehenä (vuosina 2011-2012) ja vesihuoltolaitoksella harjoittelijana 2,5 kk. Hänellä on täten riittämätön kokemus rakennusalalla ja ei kokemusta rakennustyön johtamisesta.

Päätös pysytettiin.

5 Purkamislupa-asia, 2016-123, Hyljeluodontie 5 02270 ESPOO,

Haettiin lupaa purkaa varikkorakennus, peltihalli ja roskakatos sekä aluetta ympäröivä aita portteineen.

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-157, Suviniitynkatu 2 02770 ESPOO

Haettiin lupaa rakentaa viisikerroksinen pysäköintilaitos, jonka kellariin sijoittuu S2-luokan väestösuoja. Pysäköintilaitos toteutetaan avoimena autosuojana.

Laitoksessa on 241 autopaikkaa ja väestönsuojatilaa 1160 henkilölle.

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-161, Hirsalantie 6 02600 ESPOO

Haettiin lupaa kolmen rivitalon ja kolmen autokatoksen rakentamiselle sekä rakennustöiden aloittamiselle maanrakennus- ja perustustöiden osalta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Uusia asuntoja hankkeessa on yhteensä 21 kpl.

Kohteessa haettiin lupaa poiketa korttelisuunnitelmasta rakennusmassojen sijoittumisen ja rakennusalan ylitysten osalta. Poikkeamat voitiin katsoa vähäisiksi. Autopaikkoja rakennetaan poikkeamispäätöksen mukaisesti 1.2 ap asuntoa kohti eli yhteensä 25 ap, joista kaksi on osoitettu liikuntaesteisille.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-164, Friisinmäentie 19 02600 ESPOO

Kohde sijaitsee edellisen vieressä ja on saman hakijan kohteena hyvin samantyyppinen. Hyväksyttiin niin ikään esityksen mukaan.

9 Laajennuslupa-asia, 2016-175, Niittymäentie 7 02200 ESPOO

Lupa heattiin toimistorakennuksen muutokseen. Ullakon tasolla saunaosastoa ja ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan, kellariin lisätään pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa, tehdään sisätila-, julkisivu- ja paloteknisiä muutoksia sekä uusitaan vesikatto kokonaisuudessaan.

Hyväksyttiin esuityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-308, Kirjanpitäjänkuja 5 02770 ESPOO

Haettiin lupaa viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiselle. Uusia asuntoja on yhteensä 81 kpl. Kohde on tarkoitettu 18-29-vuotiaille nuorille ensiasunnoiksi.

Kohteelle tulee huomattavan vähän autopaikkoja. Hankkeelle on myönnetty 3.12.2015 Kaupunkisuunnittelukeskuksen poikkeamispäätös 2015-1471-S. Nuorisoasumiseen kohdennettu hanke poikkeaa asemakaavasta autopaikkamitoituksen osalta siten, että autopaikkoja toteutetaan kahdeksan, kun asemakaava edellyttää tontille 32 autopaikkaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat päätökset:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.4.2016

Dnro 641/1/15, Espoon Dno 3706/2014, rakennuslupatunnukset 2014-1597, 2014-1599, 2014-1657 ja 2014-1659.

Asia: Rakennuslupapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan: Espoon rakennuslautakunta 20.11.2014 § 188-191 myöntänyt Espoon kaupungille rakennusluvat Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden rakentamista palvelevien Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan ja Kaitaan työ- ja huoltotunneleiden rakentamiseen. Samalla on myönnetty oikeus rakennustöiden aloittamiseen ennen lupien lainvoimaiseksi tuloa.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta valittajien vaatimuksen rakennuslautakunnan päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 7.4.2016

Dnro 01926/16/4113, Espoon Dno 504/2016, rakennuslupatunnus 2016-25.

Asia: Vaatimus rakennusluvan aloittamisoikeuden kumoamiseksi

Päätös, josta valitetaan: Espoon rakennuslautakunta 11.2.2016 § 15

Lupatarkastaja on myöntänyt 8.10.2015 rakennusluvan 2015-1286 yksiasuntoisen pientalon rakentamiselle Espoon 60. kaupunginosan korttelin 191 tontilla 20 sekä vakuutta vastaan aloittamisoikeus perustusten osalta.

Rakennuslautakunta on 10.12.2015 (§ 184) hylännyt rakennusluvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Rakennuslautakunta on 11.2.2016 § 15 päättänyt antaan MRL:n 144 §:n nojalla vakuutta vastaan oikeuden rakennusluvan mukaisten rakennustöiden suorittamiseen kokonaisuudessaan ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Valituksessa esitetyt vaatimukset: Valittaja on vaatinut 11.2.2016 annetun aloittamisluvan kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen.

Päätös on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Nuorisovaltuuston vuoden 2016 lautakuntaedustajat

Nuorisovaltuuston uusi kausi on alkanut maaliskuun alussa. Uudessa nuorisovaltuustossa on 40 varsinaista jäsentä. Iältään he ovat 13-18 -vuotiaita espoolaisia nuoria.

Nuorisovaltuuston lautakuntien edustajat vuodelle 2016 valittiin 22.3. pidetyssä yleiskokouksessa, jossa rakennuslautakunnan varsinaiseksi edustajaksi nimettiin Toivo Hursti ja hänen varaedustajaksi Teppo Kukkonen.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.