Rakennuslautakunnan päätökset 17.11.2015

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh)

Rakennuslautakunta näyttää kuukausiraportin perusteella ylittävän budjettitavoitteet jälleen kerran.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Muutoslupa-asia, 2015-700, 02730 Espoo

Oikaisuvaatimus koskee Laaksolahdessa sijaitsevan paritalon muutoslupaa. Rakennukseen lisättävän parvekkeen rakennustyöt aloitettiin ilman lupaa. Työt keskeytettiin rakennustarkastajan määräyksestä. Muutostyölle on nyt haettu ja myönnetty lupa, mutta naapuritontin omistaja on jättänyt oikaisupyynnön, vedoten suoraan näkymään parvekkeelta hänen pihalleen ja parvekkeelleen. Hakijan ja oikaisupyynnön tekijän tonttien välissä kulkee kaupungin katuverkkoon kuuluva polku.

Hankkeen vaikutus oikaisuvaatimuksen jättäjän tontin yksityisyyteen ei ole mitenkään poikkeuksellinen kaupunkiolosuhteissa. Päätös pysytettiin.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1504, Koskelontie 18d

Pro Espoonjoki ry on jättänyt oikaisuvaatimuksen teollisuus/varastorakennusta ja kolmea maalämpökaivoa koskevasta rakennusluvasta. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, ettei kolmelle maalämpökaivolle tule myöntää lupaa ennen kuin on varmistettu, ettei alueella muodostuva pohjavesi valu 1,2 km päässä sijaitsevaan Matalajärveen.

Vaikka Pro Espoonjoki ry ei ole Maankäyttö- ja rakennuslain 192 § tarkoitettu valituskelpoinen oikeushenkilö, luvan hakija on toimittanut vastineensa rakennuslautakunnalle. Lisäksi Espoon ympäristökeskus on antanut asiasta lausunnon.

Hakija toteaa, että maalämpökaivojen tiiviys testataan ennen käyttöönottoa, eikä lämmönsiirtoaineena käytettävää 30% vesi-etanoliseosta (käytännössä siis Koskenkorvan vahvuista viinaa) pidetä ympäristölle vaarallisena aineena sen nopean hajoamisen takia. Espoon ympäristökeskus yhtyy jälkimmäiseen. Päätös pysytettiin.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1012, Hirsalantie 2

Lupahakemus koskee kahden rivitalon, talousrakennuksen ja meluaitojen rakentamista Friisinmäkeen. Kohteeseen on suunniteltu yhteensä 20 asuntoa.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen koskien autopaikkamitoitusta (kaavan vaatimasta lukumäärästä 2 ap/asunto, lukumäärään 1,2 ap/asunto), rakennusalueen rajojen ylitystä tontin etelä- ja itäosassa, rakennusten toteuttamista melumääräyksistä poiketen erillisinä, Friisinmäentien varteen edellytetyn meluesteen korvaamista osin rakennuksilla ja rakennusten sijoittelua. Poikkeamispäätös on myönnetty ehdoilla, jotka koskevat mm. pihojen sijoittamista ja melusuojausta, meluaidan korottamista, ilmanvaihtoaukkojen sijoittamista ja tuloilman varustamista hiukkassuodattimilla sekä ambulanssireitin toimivuuden varmistamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1013, Hirsalantie 4

Kolme rivitaloa edellisen viereen. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt myös tälle kohteelle edellistä vastaavan poikkeamispäätöksen.

Maastonmuodoista johtuen ulkoa käynti kuuteen asuntoon ei ole esteetön, portaiden takia. Asuntojen ollessa kaksikerroksisia tätä voidaan kuitenkin pitää välttävänä ratkaisuna.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1194, Lindankuja 4

Kolme asuinkerrostaloa Kauklahteen. Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös, joka mahdollistaa asuntojen rakentamisen päällekkäin asuinpientalojen alueella.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1204, Valkamanpelto 3

Neljä pienkerrostaloa Kauklahteen. Hankkeelle on myönnetty edellisen tapaan poikkeamislupapäätös sillä ne sijaitsevat vierekkäin ja perustuvat samaan konseptiin.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1429, Piilopolku 4, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Purettavan Pohjois-Tapiolan päiväkodin tilalle rakennettava päiväkotirakennus.

Tontin pohjois- ja länsireuna on merkitty liito-oravien elinympäristöksi. Espoon ympäristökeskus on luvan liitteenä olevassa kannanotossaan puoltanut hanketta, koska suunniteltu rakennus sijoittuu lähes kokonaan yleispiirteiseksi määritellyn liito-orava-alueen ulkopuolelle ja koska tontin reunaosien puusto tulee säilymään rakennettavan piha-alueen ulkopuolella.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 HURRAA-tunnustuspalkinnon jakaminen

HURRAA-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinnon tai kunniamaininnan kohteeksi voidaan valita yksi tai useampi kuluneen vuoden aikana esiin tullut tai toteutunut Espoon rakennettuun ympäristöön liittyviä teko:

  • Uudisrakennushanke
  • Peruskorjaus
  • Aluekokonaisuus
  • julkinen ulkotila
  • tekninen kehitystyö
  • henkilön tai yhteisön työpanos

Rakennuslautakunta tekee päätöksen palkittavista kohteista aina vuoden lopulla. Äänestyksessä äänet jakautuivat tasan kummankin ehdokkaan välillä. Äänestystuloksen jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että molemmat ehdokkaat saavat kunniamaininnan, jonka lautakunta yksimielisesti hyväksyi.

13 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden sekä Espoon ympäristölautakunnan päätökset:

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 21.10.2015

Dnro 06633/14/4122, Espoo DNo 3339/2014, rakennuslupa 2007-1278

Asia: Rakennusasiaa koskeva valitus

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 127.

Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus ei tutki valituksessa esitettyjä hallintokantelun luonteisia vaatimuksia ja hylkää valituksen muilta osin.

Espoon ympäristölautakunnan päätös 22.10.2015 § 91

Espoon DNo 1001/213

Asia: Espoon meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 toteutuminen.

Kategoria(t): Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.