Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

4 Oikaisuvaatimus koskien rakennepäällikön 27.8.2015 suorittamaa osittaista loppukatselmusta sekä katselmuksella määrättyjä toimenpiteitä, lupatunnus 2014-1495, kiinteistö 49-12-9904-1, Koivu-Mankkaantie 3

Oikaisuvaatimus koskee jäähallirakennuksen loppukatselmusta. tausta on ilmeisesti se, että rakennesuunnittelija ja pääurakoitsija ovat riitaantuneet, ja rakennesuunnittelija haluaa estää loppukatselmuksen suorittamisen kunnes suunnitelmat on lunastettu asianmukaisesti. Katselmuksen suorittaminen ei kuitenkaan ole valituskelpoinen päätös, joten vaatimus hylättiin esityksen mukaan.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-354, Vesipirtintie 19 02330 ESPOO, Asunto Oy Espoon Villa Vita

Kiinteistön yksi omistaja ja toimenpideluvan hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan toimenpideluvan myöntämistä terassin laajentamiselle rakennusaikaisena muutoksena. Oikaisuvaatimus on hylätty koska terassin laajennus on rakennettu luonnontilaisena säilytettävänä tai istutettuna merkitylle alueelle. Tällöin hallinnanjakosopimuksessa määritelty oikeus rakentaa hallinnanjakoalueelle ei toteudu, eikä vaatimus alueen hallinnasta näin täyty.

Oikaisuvaatimus hylättiin esityksen mukaisesti.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1268, Maakauppiaankuja 4b 02780 ESPOO

Oikaisuvaatimuksen mukaan naapuritalon rakennuslupa on hyväksytty kaavan vastaisesti. Kaavan liitteenä oleva rakennustapaselostus ja korttelisuunnitelma esittää talot sijoitettavaksi tontin rajaan kiinni, mutta sijoittelu voidaan toteuttaa kaavan puitteissa myös muuten.

Oikaisuvaatimus hylättiin esityksen mukaan.

7 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1382, Maakauppiaankuja 4a 02780 ESPOO

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tontin ajoliittymän sijoittamista rasitetielle oman ajotien sijaan alueen ilmeen suojelemiseksi. Oikaisuvaatimus on kuitenkin jätetty liian myöhään, joten se jätettiin tutkimatta.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-1889, Turuntie 145 02710 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Uudenmaan ELY-keskus on jättänyt oikaisuvaatimuksen tiealueella sijaitsevan v. 1936 rakennetun korjaamorakennuksen purkuluvasta.

Oikaisuvaatimuksen perusteluksi ELY-keskus esittää seuraavaa: ELY-keskus ei rakennussuojelupäätöksessään 4.9.2014 määrännyt korjaamorakennusta suojeltavaksi. Tästä rakennussuojelupäätöksestä on valitettu ympäristöministeriöön. Asian käsittely on kesken, eikä rakennussuojeluasiaa ole siis vielä lopullisesti ratkaistu. Edellä kerrotun perusteella purkamislupa on myönnetty, vaikka rakennussuojeluprosessi on vielä kesken. Lupatarkastajan päätös tulee tämän vuoksi kumota.

Korkeimman hallinto-oikeuden vastaavanlaisessa asiassa antaman päätöksen KHO 27.5.2015 T 1383 perusteella rakennussuojeluprosessin keskeneräisyys ei kuitenkaan ole peruste purkulupahakemuksen hylkäämiselle, joten oikaisuvaatimus hylättiin äänestyksen jälkeen.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-477, Mestarinkatu 8 02650 ESPOO, Asunto Oy Espoon Mestari ym.

Kahdeksankerroksinen kerrostalo Leppävaaraan. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-773, Rastasniityntie 54 02620 ESPOO, As. Oy Laaksolahden Emilie

Yksiasuntoinen pientalo, 10 paritaloa, talousrakennus, 2 jätekatosta sekä kahden yksiasuntoisen pientalon purkaminen ja tontin osittainen aitaaminen Rastaalassa.

Asemakaavassa kiinteistöön on esitetty 19 asuntoa, mutta lupahakemuksessa määrä on korotettu 21:n. Pysäköintipaikkamääräykset (2 ap/asunto) toteutuvat , joten poikkeus hyväksyttiin vähäisenä. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

11 Purkamislupa-asia, 2015-1332, Ulappakatu 2 02320 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Lupa haetaan vuonna 1957 rakennetun koulurakennuksen ja siihen liittyvien laajennusten (mm. päiväkoti), opettaja-asuntolana toimineen rivitalon sekä jätekatoksen purkamiseen (Mårtensbron koulukeskus). Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

12 Laajennuslupa-asia, 2015-1131, Tietotie 2a 02150 ESPOO, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

Aalto-yliopiston taiteiden korkeakoulun uusi rakennus. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Muutoslupa-asia, 2015-1393, Otakaari 24 02150 ESPOO, Koy Jämeränjälki c/o Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Dipolin käyttötarkoituksen muutos Aalto-yliopiston päärakennukseksi (hallinto)
Sisätila- ja taloteknisiä muutoksia, pihan kunnostus ja salitilojen hyväksyminen kokoontumistiloiksi. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1443, Suurpellon puistokatu 16 02250 ESPOO, Asunto Oy Espoon Suurpellon Puistokatu A

Haetaan lupaa 6-kerroksisen asuin- ja hoivakotirakennuksen ja siihen liittyvän maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiselle pihajärjestelyineen.

Hankkeessa on kaupunkisuunnittelukeskuksen myöntämä poikkeamispäätös, jolla autopaikkavaatimusta lasketaan 85 k-m²/ap lukuun 110 k-m²/ap asuntojen osalta ja 200 k-m²/ap lukuun 250 k-m²/ap hoivakodin osalta.

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1444, Suurpellon puistokatu 14 02250 ESPOO, Asunto Oy Espoon Suurpellon Puistokatu B c/o Asuntosäätiö

Edellisen hankkeen toinen osa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1482, Rysätie 11 02260 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Riilahden toimintakeskuksen päivätoimintarakennuksen laajennus ja sisäiset muutostyöt, työtoimintarakennuksen sisäiset muutostyöt ja iv-konehuoneen laajennus, kahden pihavaraston purkaminen, pihavaraston rakentaminen sekä piha-alueen muutostyöt. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1529, Raasilanmäki 3 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 11 c/o Tieto Oyj

Kaksi varavoimakonttia ja kaksi polttoainekonttia, varasto- ja teollisuusrakennuksen toisen kerroksen laajentaminen sekä julkisivumuutos. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Vuoden 2015 HURRAA-tunnustuspalkintoehdokkaiden esittely

HURRAA-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinnon tai kunniamaininnan kohteeksi voidaan valita yksi tai useampi kuluneen vuoden aikana esiin tullut tai toteutunut Espoon rakennettuun ympäristöön liittyviä teko:

  • Uudisrakennushanke
  • Peruskorjaus
  • Aluekokonaisuus
  • Julkinen ulkotila
  • Tekninen kehitystyö
  • Henkilön tai yhteisön työpanos

Rakennuslautakunta tekee päätöksen palkittavista kohteista aina vuoden lopulla. Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi päätöksentekoa varten kokouksessa esitellyt HURRAA-tunnustuspalkintoehdokkaat vuodelle 2015.

Esitettyjä ehdokkaita olivat:

  • Valapuiston hoitokoti
  • Mainingin koulu
  • Jorvin sairaala

19 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Museoviraston lausunnon sekä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen:

Museoviraston lausunto 30.9.2015

Mv/70/05.01.01/2014, Espoo DNo 3569/2014, purkamislupatunnus 2014-654.

Asia: As Oy Westendintie 43:n rakennusten suojeleminen

Hakija/asian vireillepanija: Uudenmaan ELY-keskus

Asian vaiheet:

ELY-keskuksen vaarantamiskielto 15.10.2014 (UUDELY/7113/2014)

Espoon kaupungin rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 132

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 9.10.2015

Dnro 07200/14/4199, Espoo DNo 2638/2014

Asia: Aidan rakennuskustannusten jakamista koskeva valitus

Valittaja: Kiinteistö Oy Espoon Ankkurisaarentie 4-6

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 131.

Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.