Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennusluvista tehdystä valituksesta, lupatunnukset 2015-680, 2015-681 ja 2015-682, kiinteistöt 49-71-20-10, -11 ja -12, Hirvimiestentie 6, 4 ja 8, 02810 Espoo

Valituksenalainen lupa koskee kuutta kerrostaloa Hirvisuolle. Valituksessa vedotaan liito-oravan elinolosuhteiden heikkenemiseen. Luvan valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa, eikä valituksen yhteydessä ole tuotu esille uutta tietoa, joka antaisi rakennuslautakunnalle syytä muuttaa kantaansa.

5 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle kanteluasiassa, rakennuslupa 2007-1489, kiinteistö 49-51-307-1, Rummunlyöjänkatu 11, 02600 Espoo

Kantelun tekijän mukaan Espoon rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan virheellisin perustein. Kantelun laatijan mukaan lupa on myönnetty vanhentuneen melumallinnuksen perusteella, jonka vuoksi asunnon makuuhuoneissa esiintyy värähtelevää matalataajuista melua.

Rakennusvalvonta toteaa hankkeen olleen kaavanmukainen ja täyttäneen asetetut lupaehdot.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, 02140 ESPOO

Lupa-arkkitehti on 04.06.2015 hylännyt hakemuksen yksiasuntoisen pientalon laajentamista sekä sisäjärjestely- ja julkisivumuutoksia koskien. Työt ovat olleet osittain jo tehty ja lupaa toimenpiteille on haettu jälkikäteen.

Yksi tontin osaomistajista on perunut valtakirjansa, eivätkä hakijat hallitse rakennuspaikkaa maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:ssä edellytetyllä tavalla. Kohteen pääsuunnittelija on irtisanoutunut tehtävästään.

Rakennuslupahakemuksen ei edellä mainituista seikoista johtuen ole katsottu täyttävän sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja vaatimuksia ja hakemus on tästä syystä hylätty. Rakennuslupa on saatettu vireille 01.07.2013 Rakennuslupahakemus tulee ratkaista kohtuullisessa ajassa. Hakemus on jo ollut vireillä lähes kaksi vuotta ja asia on pitänyt ratkaista.

Rakennuslautakunta pysytti päätöksen.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-735, Paapuuri 3 02330 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Päiväkotirakennus Saunalahteen. Hankkeessa on pyydetty lupaa poiketa kaavassa määrätystä viherkatosta vähäisenä poikkeamisena. Tekninen keskus puoltaa poikkeamisen hyväksymistä.

Rakennuksen räystäättömyys, imukykyinen seinämateriaali (kalkkihiekkatiili) ja rakennuksen viereen (n. 5 m päähän rakennuksen ulkoseinästä) kaavassa jätetty puu herättivät paljon huolta rakennuksen kosteusvaurioriskistä. Lupa päätettiin jättää pöydälle ja kysyä tilakeskukselta haluaako tilaaja teettää rakennuksen näin riskialttiilla rakenteilla.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-587, Tyyrpuuri 6 02330 ESPOO

Asuinkerrostalo Saunalahteen. Lupa myönnettiin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-827, Suviniitynkuja 2 02770 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi / Tilakeskus-liikelaitos

Suviniityn päiväkoti ja neuvola. Lupa myönnettiin.

10 Laajennuslupa-asia, 2015-957, Hanasaarenranta 3 02100 ESPOO, Senaatti-kiinteistöt

Lupaa haetaan Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen (rak. 1) laajennukseen ja peruskorjaukseen poikkeamispäätöksen nojalla, muuntamon rakentamiseen, syväsäiliöiden asentamiseen sekä salitilojen hyväksymiseen kokoontumistiloiksi.

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan esteettömyyttä korjaamalla sisääntuloluiskaa esteettömäksi ja rakentamalla yksi uusi esteetön wc-tila sekä 4 kpl esteetöntä hotellihuonetta. Auditorioon asennetaan induktiosilmukka. Lupa myönnettiin.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-991, Santapellonkuja 6 02780 ESPOO

Kahdeksan rivitaloa Saunalahteen. Lupa myönnettiin.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1014, Heikunantie 2 02680 ESPOO

Kolme rivitaloa ja paritalo Painiityyn. Lupa myönnettiin.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1015, Heikunantie 4 02680 ESPOO

Neljä rivitaloa ja paritalo Painiittyyn, edellisen viereen. Lupa myönnettiin.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1070, Kulovalkeantie 19 02760 ESPOO

Kolme asuinkerrostaloa ja kaksi niitä toisiinsa kytkevää avointa autosuojaa.

Lupahakemuksessa haetaan lupaa poiketa asemakaavan vaatimuksesta rakentaa leikkipaikoille melusuojamuurit. Perusteluna poikkeukselle on todettu, että yöaikainen uusien alueiden ohjearvojen melutaso 45 dB ylittyy korkeintaan 5 dB:llä, joka alittaa vanhoille alueille asetetun yömelun ohjearvon 50 dB. Perusteluissa on todettu, että on oletettavaa, etteivät lapset leiki öisin ulkona.

Lupa myönnettiin.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1115, Suurpellon puistokatu 10 02250 ESPOO

Kerrostalo Suurpeltoon. Lupa myönnettiin.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1116, Suurpellon puistokatu 12 02250 ESPOO

Toinen samanmoinen edellisen viereen. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

17 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1216, Lotankatu 6 02680 ESPOO

Kerrostaloja Painiittyyn. Alueella on havaittu liito-oravia, mutta alueesta laaditun tutkimusraportin mukaan Painiityn asemakaavan mukainen rakentaminen ei vaaranna liito-oravien kulkuyhteyksiä eikä asemakaavan mukainen rakentaminen pienennä merkittävästi liito-oravien elinaluetta. Lupa myönnettiin.

18 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1262, Pellaksenmäentie 13 02940 ESPOO

Neljä luhtikerrostaloa Pellaksenmäkeen.Hakija pyytä poikkeusta kaavan autopaikkanormista (1,2 ap/asunto). Esitettyjä autopaikkojen on 1/asunto. Hakija on perustellut poikkeamista asuntojen pienellä keskikoolla (keskipinta-ala on 33,7 m²) ja Nuorisosäätiön toimintaperusteisella asukasjakaumalla. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut poikkeamista.

Lupa myönnettiin sillä lisäyksellä, että liikuntaesteisten paikkojen määrä lisätään kolmesta viiteen.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.