Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-688, Vanttilantie 11 02780, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Uudelleenkäsittely koskee lumenkaatopaikkaa Vanttilassa, Kauklahdesta etelään. Alla näkyy suunniteltu ajoliittymä. Paikan kaavamerkintä on TY, eli teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksessaan etupäässä siihen, että lumenkuljetuksesta aiheutuva kuormaliikenne on vaaraksi läheisen Vanttilan koulun oppilaille, ja että lumikasat houkuttelevat lapsia leikkimään alueella. Alueelle on oikaisuvaatimuksessa esitetty vaihtoehtoista  kulkutietä Mänkimiehentieltä Vantinkulmanpuiston kautta.

Kuten yllä olevasta ikkunasta voi todeta, Vanttilantien molemmin puolin kulkee yhdistetty pyörä- ja kävelytie, joten risteäminen kuormaliikenteen kanssa tapahtuisi vain pohjoisen pyörä- ja kävelytien ylityksessä. Suunnitelmassa on kuitenkin tähän kohtaan esitetty asianmukaiset näkemäraivaukset. Kurttilan suunnasta tulevat koululaiset käyttävät sitä paitsi toivon mukaan Laitmaninporttia Kauklahdenväylän alittamiseen, jolloin Mänkimiehentien yhteys itse asiassa vaarantaisi koululaisia enemmän. Päätös pysytettiin.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-502, Sillankorva 3 02300, Kiinteistö Oy Espoon Martinsilta III

Uudisrakennuslupa koskee yksikerroksista päivittäistavaramyymälää sekä sen alle sijoittuvaa pysäköintirakennusta Nöykkiöön. Lupa myönnettiin.

8 Laajennuslupa-asia, 2015-676, Piilopolku 4 02130, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Laajennusluvassa haetaan lupaa päiväkotirakennuksen ja kolmen talousrakennuksen purkamiseen sekä rivitalon laajentamiseen 12 m2:n suuruisella teknisellä tilalla. Lisäksi tontilta kaadetaan puita. Tontille on suunnitteilla uusi päiväkotirakennus. Päiväkodin väistötilat on osoitettu läheiseen Sepontie 4:ssä sijaitsevaan koulurakennukseen (Espoo International School) tilapäisellä rakennusluvalla 49-2015-1004-C. Lupa myönnettiin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-723, Nuijalantie 18 02630, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haetaan lupaa Espoo Catering keskuskeittiön rakentamiselle, varavoimakonekonttien sijoittamiselle, tontin aitaamiselle ja kahdeksan maalämpökaivon poraamiselle.

Lupahakemuksessa pyydetään poikkeamista pysäköintipaikkavaatimuksesta, joka on 79 ap, sillä tuotantohenkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa ja paikka on helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä. Yhtäaikaisesti rakennuksella olisi enintään 58 käyttäjää, joille esitetään rakennettavaksi 40 ap. Lupa myönnettiin.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-731, Piilipuuntie 15 02250, Asunto Oy Espoon Ritari c/o Peab Oy ym.

Suurpelto rakentuu pikku hiljaa. Lupaa haetaan viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiseen. Rakennukselle on myönnetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa poikkeamislupa, jonka nojalla pysäköintikerroksen saa rakentaa maantasoon kellaritason sijaan. Samalla rakennuksen maksimikorkeus nousee neljästä viiteen kerrokseen.

Naapuritalon asukas on huomauttanut rakennuksen ulkoasuun liittyvistä seikoista. Huomautuksen mukaan rakennus poikkeaa alueen yleisilmeestä värityksen, korkeuden ja pysäköintiratkaisun puolesta. Lupa myönnettiin.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-795, Merituulentie 36 02200, Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metrokeskus

Hakemuksessa haetaan lupaa kaksitoistakerroksisen kellarittoman asuinkerrostalon rakentamiseen Niittykummun metroaseman yhteyteen sekä oikeus rakennustöiden aloittamiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta vakuutta vastaan.

Tontille on aikaisemmin myönnetty lupa 14-1929-A metrokeskuksen, 24-kerroksisen asuinrakennuksen sekä näitä ja metroasemaa palvelevien pysäköintilaitosten rakentamiseen. Metroaseman maanalaisille osille on myönnetty rakennuslupa 14-221-A ja maanpäällisille osille rakennuslupa 15-122-A. Tontin muille kuin metron rakennustöihin liittyville rakentamista valmisteleville maarakennustöille on haettu maisematyölupa 15-92-T.

Nyt rakennettava asuinkerrostalo liittyy Niittykummun metrokeskuksen kokonaisuuteen. Rakennuksessa on 94 asuntoa kerroksissa 2 - 12 ja aputilat sijoittuvat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen.

Kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut kaavan pysäköintinormista poikkeamisen asuintilojen osalta niin, että AL-1 korttelialueella on rakennettava vähintään 1 autopaikka 110 kem2 asuntokerrosalaa kohden sisältäen vieraspaikat. Lupa myönnettiin.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-812, Turveradantie 1 02180

Hakemuksessa haetaan lupaa golfklubin, jätekatoksen sekä pysäköintialueen rakentamiselle Turvesuolle. Tontilla ennestään sijaitseville tilapäisille klubitiloille ja pysäköintialueelle on myönnetty tilapäiset luvat 2012-1337-A ja 14-1736-C ja golfklubin rakentamista valmistelevat maanrakennustyöt on aloitettu tontille myönnetyllä maisematyöluvalla 2013-2025-T. Rakennus liittyy toiminnoillaan viereiselle VU-1 puistoalueelle jo rakennettuun golfkenttään. Lupa myönnettiin.

13 Purkamislupa-asia, 2015-1106, Kuunkehrä 6 02210

Hakemus koskee vuonna 1973 valmistuneen entisen Oy ESSO Ab:n Kuitinmäen pääkonttorirakennuksen ja siihen liittyvän osittain maanalaisen pysäköintilaitoksen (1002424735) purkamista uudisrakentamisen tieltä.

Espoon kaupunginmuseo on lausunnossaan todennut hankkeen olevan voimassa olevan asemakaavan mukainen eikä näe aihetta huomautuksiin. Lupa myönnettiin.

Kaavassa nykyisen rakennuksen kohdalle on esitetty 8,7 ja 4-kerroksiset asuinkerrostalot. kaavamääräyksessä 5% kerrosalasta on osoitettu liike- palvelu-, liikunta- tai asuntojen työtilojen rakentamiseen.

14 Laajennuslupa-asia, 2015-1229, Espoonlahdenkatu 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy ym.

Työ- ja huoltotunnelille on myönnetty aikaisemmin lupa 2014-1599-A. Nyt haetaan lupaa tunnelin jatkamiselle Espoonlahden asemahallin viereisten tunneliosuuksien louhimiseksi. Tähän osuuteen ei liity maan pintaan tulevia yhteyksiä. Lupa myönnettiin.

15 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 3.8.2015

DNo 02110/13/4113, Espoo DNo 3031/2013, Rakennuslupatunnus 2012-2257

Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus

Asian vaiheet:

Espoon kaupungin lupa-arkkitehti on myöntänyt päätöksellään 14.11.2013 § 13 rakennusluvan tilapäisten ulkotarjoilualueiden ja tarjoiluun liittyvien rakennusten perustamiseen ja tarjoiluveneen sijoittamiseen Espoon Meripuiston alueelle kesien ajaksi (1.5.-30.9.) viideksi vuodeksi.

Rakennuslautakunta on päätöksellään 27.2.2014 § 23 kumonnut lupa-arkkitehdin päätöksen oikaisuvaatimuksen johdosta, koska hanke estää alueen kaavanmukaisen käyttötarkoituksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Rakennuslautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Kategoria(t): Tiedotteet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.