Rakennuslautakunnan päätökset 10.4

Espoon rakennuslautakunta kokoontui 10.4. Tämänkertainen lista oli melko lyhyt.

3 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennuslupa-asiassa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, lupatunnus 2013-1506

Rakennuslautakunta antoi 12.12.2013 rakennusluvan Espoon sairaalalle, nykyisen Jorvin sairaalan viereen. Naapuri vastusti rakennuslupaa ja valitti myönteisestä päätöksestä hallinto-oikeudelle.

Valitus on poikkeuksellisen värikäs, siinä vaaditaan mm. kaupungille 80 miljoonan uhkasakkoja ja nimitetään Espoon viranhaltijoita "virkamiesrikollisiksi." Valituksen perustelut ovat melko heikot ja osin ristiriitaiset, joten en ennusta sille kovin suurta menestystä.

Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

4 Rakennuslupa-asia, Länsimetro Oy, lupatunnus 2013-1986

Jousenpuiston metrotunnelin rakennuksenaikainen ajoyhteys, joka suljetaan ja maisemoidaan rakennustöiden loputtua.

Lupa myönnettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

5 Muutoslupa-asia, Asunto Oy Espoon Elosalama, lupatunnus 2013-1937

Elosalamantien taloyhtiö haki rakennuslupaa peruskorjauksen yhteydessä toteutettaviin huoneiston pohjaratkaisujen muutoksiin, joilla nykyisistä 141 asunnosta lohkaistaan 54 uutta asuntoa. Muutostyö valmistuttua asuntoja on 195. Rakennuksen iästä johtuen luvan yhteydessä sallittiin vähäisiä poikkeamia mm. porraskaiteiden pinnojen minimiväleistä.

Lupa myönnettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

6 Rakennuslupa-asia, Espoon kaupunki/Tekninen ja ympäristötoimi, lupatunnus 2014-143

Leppävaaran lukion viereiselle urheilukentälle pystytettävä väliaikainen koulurakennus.

Lupa myönnettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

7 Muutoslupa-asia, Espoon kaupunki/Tekninen ja ympäristötoimi, lupatunnus 2014-327

Hammashoitolan käyttötarkoituksen muutos esiopetustiloiksi, talotekniikan uusiminen, julkisivun muuttaminen.

Lupa myönnettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

8 Rakennusvalvonnan toiminnan seuranta ja kehittämistoimenpiteet 2014


Tämä oli kokouksen kiinnostavin asia. Rakennuslautakunta esittää seuraavia toimenpiteitä rakennusvalvonnan palvelun kehittämiseksi:

  1. selvitetään nykyisten toimivien yhteydenottojärjestelmien (Contact Center, asiantuntijoiden puhelinajat, s-posti, soittopyynnöt, sähköinen ajanvaraus) lisäksi takaisinsoittopalvelun käyttöönottoa,
  2. lisätään varattavia aikoja sähköiseen ajanvarausjärjestelmään,
  3. lisätään pienten rakennusliikkeiden hankkeiden osalta alkuvaiheen neuvontaa esimerkiksi järjestämällä nk. suunnittelun aloituskokous rakentajan ja suunnittelijoiden kanssa
  4. tehostetaan kertarakentajille suunnattua opastusta ja yhteydenpitoa lupakäsittelyn aikana ja kehitetään hakijan mahdollisuuksia seurata sähköisen lupahakemuksen käsittelyn etenemistä,
  5. panostetaan hankkeiden ennakkoneuvontaan ja ohjataan hankkeita kaupunkikuvatoimikunnan ennakkokäsittelyyn, ennen luvan sisäänjättöä,
  6. seurataan lupakäsittelyaikoja arvioiduissa käsittelyajoissa pysymisen osalta (arvioidut käsittelyajat viranhaltijapäätöksissä 2 kk ja lautakunnan päätöksissä 3 kk), ja lisäksi pyritään selvittämään aikarajat ylittävien lupahakemusten käsittelyn kestoon vaikuttaneet syyt. Käsittelyajoista laaditaan raportti puolivuosittain.
  7. tehostetaan rakentamisen laatuun vaikuttamista ja lisätään vaatimuksia mm. kosteudenhallinnan valvomiseksi (pks-kaupungit tulevat tekemään yhteisen ohjeen rakennusten kosteudenhallinnasta),
  8. parannetaan rakennusvalvonnan imagoa huomioimalla hyvää rakentamista palkinnolla (vrt. Helsingin Rakentamisen Ruusu).

Kohta 7 on erittäin tärkeä edistysaskel kosteusvaurioiden torjunnassa, sillä rakennuttajan vastuusäädökset rakennuksen teknisestä toimivuudesta ja terveellisyydestä ovat käytännössä osoittautuneet riittämättömiksi keinoiksi ehkäistä rakentamisenaikaisesta kosteudesta johtuvia vaurioita.

Oma linjani on, että rakentajilta tulee edellyttää kosteusriskikartoitusta ja siihen pohjautuvaa riskienhallintasuunnitelmaa, josta käyvät ilmi sovitut toimenpiteet ja vastuut. Riittämättömien kosteudenhallintasuunnitelmien tulee olla syy evätä rakennuslupa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen §74 antaa jo mahdollisuuden tähän laadunvarmistusselvityksen muodossa.

Tavoitteena tulee olla menettely, jossa lupa- ja tarkastusmaksut ohjaavat välttämään riskialttiita suunnitteluratkaisuja ja työmenetelmiä sekä aikatauluttamaan hankkeet realistisesti.

9 Rakennuslautakunnan kokousaikataulun muutos, kevät 2014

Rakennuslautakunta kokooontuu jo torstaina 24.4.2014, tiistain 29.4.2014 sijaan.

10 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta Espoon Lahnuksessa sijaitsevan kiinteistön rakennusluvista.

Lautakunta merkitsi päätöksen tiedoksi.

11 Tiedoksi

Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:

1) Ympäristölautakunnan päätös 13.3.2014 § 28 merkitä tiedoksi ilmasto- ja energiatoimenpiteiden seurantaraportti, joka toimitetaan tiedoksi muille lautakunnille. Ilmastotoimien seuranta 2013 -raportti on oheismateriaalina.

2) Espoossa on käynnistynyt työ, jossa pohditaan pysäköinnin järjestämisen periaatteita ja uudistetaan kaavoitukseen liittyvä pysäköintipaikkojen laskentaohje (pysäköintinormi). Työtä valmistellaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen, teknisen keskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen kesken. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaos päätti 10.3. työn tavoitteista.

Työpajaan kutsutaan kaupunkisuunnittelu-, tekninen ja rakennuslautakunta sekä kestävän kehityksen poikkihallinnollisen ohjelmaryhmän jäseniä. Tilaisuus järjestetään 5.5.2014 klo 17.00. Pitopaikan tiedot, tilaisuuden ohjelma sekä verkko-osoite ennakkomateriaaliin tutustumiseksi lähetetään kutsutuille noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Rakennuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Kategoria(t): Esityslista, Espoo, Päätökset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.