Rakennuslautakunnan kokous 21.4.2016

3 Muutoslupa-asia, 2015-1691, Kutojantie 10 02630 ESPOO

Edellisessä kokouksessa pöydätty muutoslupa-asia palasi käsiteltäväksi. Esittelyn jälkeen aiheesta käytiin varsin kiivas keskustelu, joka keskittyi lähinnä rakennuksessa harjoitettavan turvapaikanhakijoiden majoitustoimintaan.

Pekkanen Juutisen kannattamana ehdotti lupaan lisättäväksi lupaehdon, joka rajoittaa rakennukseen vastaanottokeskustilanteessa sijoitettavien henkilöiden lukumäärään 400 henkilöön kuten Länsi-Uudenmaan poliisi- sekä pelastuslaitos ovat lausunnoissaan suositelleet. Äänestyksessä hyväksymistä esittävää pohjaa vastaan ehdotus voitti 7-2.

Jätin asiasta eriävän mielipiteen, koska tällainen yhtä tiettyä käyttäjäryhmää koskeva rajoitus on nähdäkseni yhdenvertaisuuslain vastaisena laiton. Rakennuslautakunta voi perustaa päätöksensä vain rakennuksen ominaisuuksiin, kuten paloturvallisuuteen, jolloin määräykset koskevat joko kaikkia mahdollisia käyttäjiä.

4 Oikaisuvaatimus koskien lupainsinöörin 8.3.2016 antamaa päätöstä vastaavan  työnjohtajan hakemukseen, rakennuslupa 2015-1011-A

Lupainsinööri on 8.3.2016 hylännyt rakennushankkeeseen ryhtyvän henkilön hakemuksen rakennusmestarin (AMK) koulutuksen saaneen henkilön hyväksymiseksi kohteen vastaavaksi työnjohtajaksi. Päätöksen perusteluissa on todettu, että toimitetun aineiston perusteella työnjohtaja ei täytä rakennushankkeen työnjohtajalta edellytettyä kelpoisuusvaatimusta.

Vastaavaksi työnjohtajaksi haettu henkilö on koulutukseltaan rakennusmestari (AMK) rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa suuntautumisvaihtoehtonaan infrarakentaminen. Hän on valmistunut helmikuussa 2016.

Hakija on lupahakemuksen liitteinä olevien työtodistusten mukaan toiminut rakennusalalla 11 kk maalaus- ja rakennusmiehenä (vuosina 2011-2012) ja vesihuoltolaitoksella harjoittelijana 2,5 kk. Hänellä on täten riittämätön kokemus rakennusalalla ja ei kokemusta rakennustyön johtamisesta.

Päätös pysytettiin.

5 Purkamislupa-asia, 2016-123, Hyljeluodontie 5 02270 ESPOO,

Haettiin lupaa purkaa varikkorakennus, peltihalli ja roskakatos sekä aluetta ympäröivä aita portteineen.

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-157, Suviniitynkatu 2 02770 ESPOO

Haettiin lupaa rakentaa viisikerroksinen pysäköintilaitos, jonka kellariin sijoittuu S2-luokan väestösuoja. Pysäköintilaitos toteutetaan avoimena autosuojana.

Laitoksessa on 241 autopaikkaa ja väestönsuojatilaa 1160 henkilölle.

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-161, Hirsalantie 6 02600 ESPOO

Haettiin lupaa kolmen rivitalon ja kolmen autokatoksen rakentamiselle sekä rakennustöiden aloittamiselle maanrakennus- ja perustustöiden osalta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Uusia asuntoja hankkeessa on yhteensä 21 kpl.

Kohteessa haettiin lupaa poiketa korttelisuunnitelmasta rakennusmassojen sijoittumisen ja rakennusalan ylitysten osalta. Poikkeamat voitiin katsoa vähäisiksi. Autopaikkoja rakennetaan poikkeamispäätöksen mukaisesti 1.2 ap asuntoa kohti eli yhteensä 25 ap, joista kaksi on osoitettu liikuntaesteisille.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-164, Friisinmäentie 19 02600 ESPOO

Kohde sijaitsee edellisen vieressä ja on saman hakijan kohteena hyvin samantyyppinen. Hyväksyttiin niin ikään esityksen mukaan.

9 Laajennuslupa-asia, 2016-175, Niittymäentie 7 02200 ESPOO

Lupa heattiin toimistorakennuksen muutokseen. Ullakon tasolla saunaosastoa ja ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan, kellariin lisätään pääkäyttötarkoituksen mukaista kerrosalaa, tehdään sisätila-, julkisivu- ja paloteknisiä muutoksia sekä uusitaan vesikatto kokonaisuudessaan.

Hyväksyttiin esuityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-308, Kirjanpitäjänkuja 5 02770 ESPOO

Haettiin lupaa viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiselle. Uusia asuntoja on yhteensä 81 kpl. Kohde on tarkoitettu 18-29-vuotiaille nuorille ensiasunnoiksi.

Kohteelle tulee huomattavan vähän autopaikkoja. Hankkeelle on myönnetty 3.12.2015 Kaupunkisuunnittelukeskuksen poikkeamispäätös 2015-1471-S. Nuorisoasumiseen kohdennettu hanke poikkeaa asemakaavasta autopaikkamitoituksen osalta siten, että autopaikkoja toteutetaan kahdeksan, kun asemakaava edellyttää tontille 32 autopaikkaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat päätökset:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.4.2016

Dnro 641/1/15, Espoon Dno 3706/2014, rakennuslupatunnukset 2014-1597, 2014-1599, 2014-1657 ja 2014-1659.

Asia: Rakennuslupapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan: Espoon rakennuslautakunta 20.11.2014 § 188-191 myöntänyt Espoon kaupungille rakennusluvat Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden rakentamista palvelevien Kivenlahden, Espoonlahden, Soukan ja Kaitaan työ- ja huoltotunneleiden rakentamiseen. Samalla on myönnetty oikeus rakennustöiden aloittamiseen ennen lupien lainvoimaiseksi tuloa.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta valittajien vaatimuksen rakennuslautakunnan päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 7.4.2016

Dnro 01926/16/4113, Espoon Dno 504/2016, rakennuslupatunnus 2016-25.

Asia: Vaatimus rakennusluvan aloittamisoikeuden kumoamiseksi

Päätös, josta valitetaan: Espoon rakennuslautakunta 11.2.2016 § 15

Lupatarkastaja on myöntänyt 8.10.2015 rakennusluvan 2015-1286 yksiasuntoisen pientalon rakentamiselle Espoon 60. kaupunginosan korttelin 191 tontilla 20 sekä vakuutta vastaan aloittamisoikeus perustusten osalta.

Rakennuslautakunta on 10.12.2015 (§ 184) hylännyt rakennusluvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Rakennuslautakunta on 11.2.2016 § 15 päättänyt antaan MRL:n 144 §:n nojalla vakuutta vastaan oikeuden rakennusluvan mukaisten rakennustöiden suorittamiseen kokonaisuudessaan ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Valituksessa esitetyt vaatimukset: Valittaja on vaatinut 11.2.2016 annetun aloittamisluvan kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen.

Päätös on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Nuorisovaltuuston vuoden 2016 lautakuntaedustajat

Nuorisovaltuuston uusi kausi on alkanut maaliskuun alussa. Uudessa nuorisovaltuustossa on 40 varsinaista jäsentä. Iältään he ovat 13-18 -vuotiaita espoolaisia nuoria.

Nuorisovaltuuston lautakuntien edustajat vuodelle 2016 valittiin 22.3. pidetyssä yleiskokouksessa, jossa rakennuslautakunnan varsinaiseksi edustajaksi nimettiin Toivo Hursti ja hänen varaedustajaksi Teppo Kukkonen.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan kokous 21.4.2016

Rakennuslautakunnan päätökset 31.3.2016

3 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2101, 02270 ESPOO

Naapurit vaativat oikaisua koska heidän mukaansa uudisrakennusta ympäröivä maanpinta on piirretty liian ylös siten, että korkoasemien saavuttaminen edellyttää täyttöjä. Oikeisuvaatimuksen esittäjät perustelevat vaatimustaan myös pintavesien valunnan estämisellä.

Asiasta heräsi kysymys, onkohan kyseessä korkeusjärjestelmän muutoksesta johtuva väärinkäsitys? Pääkaupunkiseudun kuntien kartta-aineistot siirtyivät 1.12.2012 VVJ-tasokoordinaatistosta ja N60-korkeusjärjestelmästä ETRS GK25-tasokoordinaattijärjestelmään ja N2000-korkeusjärjestelmään. Korkeusjärjestelmän muutoksen takia korkeuslukemat kohosivat Espoossa lähes 25 cm.

Hulevesisuunnitelman ja pinnanmuodot tarkistettuaan lautakunta ei katsonut oikaisuvaatimuksessa esitettyjen haittojen toteutuvan, joten päätös jäi voimaan.

4 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1535, Nokkalanpuisto 7 02230 ESPOO

Lupa koski yhden kolmiasuntoisen rivitalon, neljän paritalon ja viiden erillispientalon (1,3,5,6,8) rakentamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 Muutoslupa-asia, 2015-1691, Kutojantie 10 02630 ESPOO

Muutoslupa koski Keran aseman lähellä sijaitsevan toimistorakennuksen tilojen muuttamista tilapäisesti asuntolakäyttöön. Tiloissa toimii jo turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, jonka majoituskapasiteetti nousee muutoksen myötä 575 henkilöstä 820 henkilöön.

Rakennus sijaitsee yleiskaavan laatimista varten asetetun rakennuskiellon alueella, mutta muutoslupa voidaan myöntää tilapäisenä tästä huolimatta. Muutos ei vaikuta asemakaavan laatimisen edellytyksiin. Osa tontista ei ilmanlaadun takia sovellu pysyvään asuinkäyttöön, mutta kaupunkisuunnittelukeskus puoltaa käyttötarkoituksen tilapäistä muutosta.

Suurimmat ongelmat koskivat onnettomuusturvallisuutta sekä WC- ja hygieniatiloja. Väestönsuoja on mitoitettu 390 hlölle. En itse pidä tätä kovin suurena ongelmana koska väestönsuojia edellyttävät mullistukset ovat lyhyellä tähtäimellä varsin epätodennäköisiä.

Toinen turvallisuusongema liittyy Algol Chemicals Oy:n kemikaalivarastoon ja Inexin Partnersin jäähdytyslaitteistossa todennäköisesti käytettävään ammoniakkiin. Nämä kemikaalit vaativat kummatkin 1 km suuruisen konsultointivyöhykkeen ympärilleen. Kohde sijaitsee noin 0,5 km päässä suuronnettomusvaarakohteista. Toisaalta, vastaavankokoinen konsultointivyöhyke ei ole estänyt asutuksen rakentamista Helsingin Pitäjänmäen juna-aseman vieressä sijaitsevan Teknos Oy:n maalitehtaan ympäristössä.

WC- ja suihkutilojen riittävyys herätti myös kysymyksiä. Niiden mitoitus ei aivan täytä puolustusvoimien tiiviin asumisen mitoitusohjeita esitetyllä käyttäjämäärällä.

Asia päätettiin pöydätä, jotta hankkeesta olis mahdollista saada lisätietoja.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2088, Bassenkuja 1 02780 ESPOO

Rakentaminen jatkuu Bassenkylässä kuumana. Nyt haettiin lupaa 7 kaksikerroksisen luhtitalon rakentamiseen.

Suhtaudun tämäntyyppisiin rakennuksiin hieman penseästi, sillä toisen kerroksen asuntoihin ei ole hissittömyyden takia ole esteetöntä sisäänkäyntiä. Yläkerran asunnoista ei siksi oikein ole kodiksi pienempää asuntoa etsivälle vanhukselle.

Luvassa haettiin vähäisenä poikkeuksena kaavamääräystä vähäisempää autopaikkojen määrää. Kaava määrää 1 ap/80 k-m², kuitenkin vähintään 1,2 ap/asunto ja 1 ap/60 k-m² toimisto-tai liiketilaa. Näistä tulisi yhteensä 49 ap, joista esitetään rakennettavaksi 42 kpl joista 2 liike- ja toimistotilalle. 39 asunnoille jäisi siis 40 ap (1,03 /asunto).

Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-2108, Keelkorvenkuja 5 02210 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haettiin lupaa rakentaa neljäkerroksinen lamelleittain porrastuva kolmeportainen asuinkerrostalo Keelkorpeen, friisinkalliosta pohjoiseen. Uusia asuntoja rakennetaan yhteensä 65 kpl.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Muutoslupa-asia, 2016-46, Kipparinkatu 8 02320 ESPOO, Espoon Seurakuntayhtymä / Hallintovirasto

Haettiin lupaa Espoonlahden kirkkorakennuksen peruskorjaukseen, vahtimestarin asunnon muuttamiseen pääkäyttötarkoituksen mukaiseksi tilaksi, tilamuutoksiin, talotekniikkakorjauksiin, rakennemuutoksiin, vähäisiin julkisivumuutoksiin, pihan korjaukseen sekä jätekatoksen rakentamiseen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Muutoslupa-asia, 2016-124, Kulloonmäentie 20 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haettiin lupaa Aurora Karamzinin vuonna 1892 rakennuttaman, asemakaavassa suojellun, kaksikerroksinen hirsirakenteisen entisen kansakoulurakennuksen muuttamiseksi asukaspuisto- ja nuorisotilaksi.

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan varustamalla pääovi uudella luiskalla ja sisätilaan rakennetaan molemmin puolin käytettävissä oleva le-wc. Esteettömyydessä ei saavuteta uudisrakentamisen tasoa, mutta esteettömyyttä parannetaan huomattavasti.

Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos suoritetaan rakennuksen ja tilojen luonnetta vaalien. Laitoskeittiö puretaan ja korvataan kotikeittiöllä. Talotekniikka uusitaan ja kylmälle ullakolle sijoitetaan ilmanvaihdon konehuone rakennuksen lämmön talteenotolla varustettua koneellista tulo- ja poistoilmajärjestelmää varten.

Rakennusmateriaaleina käytetään perinteisenkaltaisia rakennusmateriaaleja ja rakennuksen rakennusfysikaalisen toimivuuteen kiinnitetään huomiota.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Muutoslupa-asia, 2016-215, Espoonlahdenkatu 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy

Haettiin lupaa purkaa osia liikerakennuksen maanalaisesta autokannesta pihakansineen (kauppakeskus Lippulaiva) ja maanpäällinen vähäinen huoltorakennus metron rakentamisen toteuttamiseksi.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2016-254, Herttuanportti 4 02610 ESPOO

Haettiin lupaa viiden rivitalon, talous-/vss-rakennuksen, autokatoksen ja jätekatoksen rakentamiselle. Nykyiset rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä.

Korttelissa 54071 on harjoitettu kasvihuoneviljelyä, mistä syystä maaperä saattaa olla pilaantunut. Ennen rakentamista asia on tutkittava ja maaperä on tarvittaessa puhdistettava.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Rakennuslautakunnan kokousaikataulu, syksy 2016

Rakennuslautakunta kokoontuu vuoden 2016 syyskaudella seuraavasti:

Päivämäärä Viikonpäivä Kellonaika
11.8. torstai 17.00
1.9. torstai 17.00
22.9. torstai 17.00
13.10. torstai 17.00
1.11. tiistai 17.00
24.11. torstai 17.00
15.12. torstai 17.00

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 31.3.2016

Rakennuslautakunnan päätökset 21.1.2016

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen

Käyttösuunnitelmassa rakennuslautakunnan tilikauden ylijäämä pysyy noin 1 M€:ssa. Tulo- tai menopuolella ei ole dramaattisia muutoksia edellisvuoteen.

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle purkamislupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2014-1889, kiinteistö 49-61-9906-5, Turuntie 145, 02710

Kyseessä on ns. Wikbergin korjaamosta, jolle myönnettiin purkulupa rakennuslautakunnan kokouksessa 29.10.2015. Rakennuslautakunta hylkäsi tuolloin purkuluvasta jätetyn oikaisuvaatimuksen, jonka perustelu oli ELY-keskuksen kielteisestä suojelupäätöksestä tehty valitus. Lausunnossa todetaan päätöksen perustelut, sekä se ettei asiasta ole ilmennyt 29.10.2015 jälkeen mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa päätöstä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Muutoslupa-asia, 2015-955, Soukantie 14 02360

Muutoslupa koskee Soukan ostoskeskuksen kaakkoisosan purkamista Länsimetron sisäänkäyntityömaan alta.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Laajennuslupa-asia, 2015-1593, Tekniikantie 3 02150

Laajennuslupa-asia koskee Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksen (ent. TKK Puunjalostusosasto) PUU 1 -rakennuksen konehallia.

M.m. konehallin talotekniikka uusitaan, talon ylä- ja alapohjan eritystä parannetaan lämpötalouden parantamiseksi, koillisseinään tehdään ikkunoita, keittimille rakennetaan räjähdyssuojatut tilat, sosiaali- ja WC-tiloja uusitaan ja hätäpoistumisteitä parannetaan. Hallin parvea laajennetaan, jolloin kerrosala kasvaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1726, Vuoripirtintie 4 02330

Lupa koskee Saunalahteen tulevaa rakennusta, johon sijoittuvat vanhusten hoivakoti ja lasten päiväkoti. Hankkeessa on kaavaan nähden rakennusalan ylityksiä, jotka voidaan kuitenkin hyväksyä vähäisinä.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1884, Koskelonkuja 1 02920

Kaksi varastohallia Perusmäkeen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Päätökset ja kirjelmät

Merkittiin tiedoksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.12.2015

KHO on tutkinut Nöykkiöön myönnetystä muutosluvasta jätetyn valituksen. Valituksen laatijoiden mukaan muutoslupa on mahdollistanut yksiasuntoisen asuintalon muuttamisen kaavan vastaiseksi moniasuntoiseksi majoitusrakennukseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tutkinnan päätös 10.12.2015

Tutkintapyyntö koski Suomenojalle luvattomasti rakennettua hallirakennusta. Koska halli on purettu, kaupungilla ei ole enää asiaan vaateita, ja tutkinta on lopetettu.

Tapauspäätös: Tutkinta päätetty, asiassa ei suoriteta esitutkintaa.

Tallennettu kategorioihin Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 21.1.2016

Rautateiden neljä vuodenaikaa - kootut selitykset

Harva asia kiukuttaa suomalaisia niin paljon kuin junien myöhästely. Sääolosuhteista johtuvat myöhästymiset kiukuttavat erityisen paljon, sillä ne kuulostavat hölmöiltä tekosyiltä. Käydään nyt kuitenkin läpi yleisimmät myöhästymisten syyt ja ennen kaikkea, mitä niille voisi tehdä.

Talvi: Pöllyävä lumi/Jäätä vaihteissa

Puuterimainen pakkaslumi on vilkkaasti liikennöidyillä rautateillä epätoivottu talven merkki. Pöllyävä lumi tarttuu junan yli 0°C-asteisiin osiin ja jäätyy jääksi. Vaihteen läpi ajettaessa jäätä irtoaa kilokaupalla. Kun vaihdetta yritetään kääntää, siinä saattaa olla niin paljon jäätä, ettei kääntölaite jaksa kääntää sitä.

Vaihteissa on noin saunan kiukaan edestä sähkövastuksia sulattamassa jäätä, mutta tiheässä liikenteessä jäätä varisee vaiheeseen niin usein, ettei edellinen satsi ehdi sulaa, ennen seuraavaa. Ongelmaan on olemassa kolme ratkaisua:

Ajetaan paremmin koteloituja ja eristettyjä junia

Helsingin lähiliikenteessä näin on tehty. 1968-1981 valmistetut punavalkoiset Sm1 ja Sm2-moottorijunat ollaan korvaamassa Sm5-moottorijunilla. Uudemmissa junissa on parempi junan alaosien kotelointi, joten niissä on vähemmän lämpimiä pintoja, joihin kertyy jäätä. Lähijunaliikenteessä kaluston tilaa HSL ja toimittavat VR Oy ja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.

Nostetaan vaihteiden lämmitystehoa

Tämä käytännössä vaatii vastusten ja sähkönsyötön uusimista. Koska vaihteita on pelkästään lähiliikenteen rataverkolla satoja, tämä on hidasta ja kallista. Vaihteet ovat Liikenneviraston vastuulla.

Harvennetaan liikennettä

Liikenteen harventaminen antaa sulatusvastuksille lisää työaikaa. Tämä on tosin epäsuosittu vaihtoehto ja sen toteuttamismahdollisuus riippuu liikenteen tilaajan eli HSL:n ja operaattorin eli VR Oy:n välisestä sopimuksesta. Näiden lisäksi liikenteenohjausyritys Finrail Oy:n pitää laatia uusi aikataulu.

Harjausmiehistöjä ei lähetetä raiteille, koska pätevää työvoimareserviä ei ole. Rata-alueelle ei päästetä ketä hyvänsä, sillä hiljaa ja nopeasti liikkuvat junat tekevät rautatiestä erittäin vaarallisen työympäristön.

Jääongelma poistuu ensimmäisten suojasäiden myötä päiväjärjestyksestä, sillä lumi pysyy sen jälkeen paikoillaan kovallakin tuulella.

Toinen talviongelma: Eläimiä radalla

Syvän lumen aikaan hirvieläimet tulevat toisinaan oleskelemaan auratulle radalle. Junan tullessa ne lähtevät juoksemaan radan suuntaisesti, eivätkä tietenkään pääse junaa karkuun. Ratojen laajamittainen aitaaminen ei kuitenkaan ole kustannustehokasta, koska rataa on paljon, eivätkä törmäykset juuri koskaan johda henkilövahinkoihin. Helpoin ennaltaehkäisykeino on suurpetokannan pitäminen riittävän suurena.

Kevät: Routavauriot

Routavauriot ovat pääasiassa kaukoliikennettä vaivaava keväinen vitsaus. Routavaurio syntyy kun jäätyvään maahan muodostuu talvella jäälinssejä, jotka kevään tullen sulavat. Jäälinssit syntyvät routarajalle kun maanperän kapillaarinen imu nostaa vettä linssin alapintaan. Syntyäkseen linssi tarvitsee vettä, sekä sopivan hienojakoisen maa-aineksen. Savessa on korkea kapillaarinen imu, mutta se läpäisee vettä niin huonosti, että käytännössä siltti ja silttimoreeni routivat maalajeista pahiten. Ratainfrasta vastaava Liikennevirasto torjuu routavaurioita seuraavin keinoin:

Parantamalla radan kuivatusta

Routalinssit eivät muodostu ilman vettä, joten kuivatuksesta huolehtiminen on kaiken A ja O. Käytännössä tämä tarkoittaa ojien kunnossapitoa tai parantamista. Pohjanmaan lakeuksilla tämä voi olla vaikeaa, koska maasto on niin tasaista ja alavaa, että asianmukaista kaatoa on vaikea saada aikaan.

Eristämällä maa

Vaikka ensisilmäykseltä ei uskoisi, ratapenkan maa-aines on pääosin eriste. Maahan kertyy kesällä lämpöä, jota se luovuttaa talven aikana pois. Routarajan alapuolella lämpötila säilyy noin vuosittaisen keskilämpötilan mukaisena. Etelärannikolla tämä on noin +5°C. 0°C:n raja kulkee noin Rukalta Pyhätunturille ja siitä Kolariin, mutta Suomessa ei esiinny ikiroutaa, koska maarakeiden pinnalla oleva vesi ei jäädy kokonaan yli -4°C lämpötilassa.

Maan jäätymistä voidaan hidastaa joko tekemällä paksumpia ratapenkkoja tai laittamalla ratapenkkaan polystyreenistä tehtyjä routalevyjä eristeeksi. Edellistä rajoittaa maan kantavuus, sillä paksummat penkat painavat enemmän, jälkimmäistä styreenilevyjen kuluminen ja hankala asennus.

Kesä: Hellekäyrät

Hellekäyrällä tarkoitetaan lämpölaajenemisesta johtuvaa kiskon nurjahtamista mutkalle. Hellekäyrä on erittäin vaarallinen, sillä odottamaton mutka voi suistaa junan raiteilta.

Suomessa kiskot hitsataan tyypillisesti yhteen jatkuviksi. Näin vältetään kiskon päiden vaurioitumista ja kalustoon kohdistuvaa kuormitusta kun kalusto siirtyy kiskolta toiselle. Tämän takia Suomessa junissa ei myöskään enää kuulu entisaikojen "tu-tunk, tu-tunk"-kolina.

Jatkuvaksi hitsattuun kiskoon kohdistuu lämpötilan muuttuessa lämpökuormia kun kisko pyrkii laajenemaan tai kutistumaan. Kisko on jännittymättömässä tilassa noin +17°C lämpötilassa. Tätä alhaisemmissa lämpötiloissa kiskoon syntyy vetoa ja korkeammissa lämpötiloissa puristusta.

Puristettuna, pitkänä ja ohuena kappaleena kisko tahtoisi nurjahtaa, jonka vuoksi se on tuettava ratapölkyillä, jotka taas tukeutuvat radan tukikerroksen raidesepeliin. Hellekäyrät ovat Suomessa harvinaisia, sillä radan päällysrakenne on Suomessa varsin raskas.

Syksy: Lehtikeli

Etelä-Suomen sekametsäalueilla syksyisin puista varisevat märät lehdet liimautuvat ratakiskoon kiinni. Junan ajaessa niiden yli, lehdet jauhautuvat muhjuksi, joka voitelee kiskon kuin vesipohjainen liukuvoide. Lehtikelillä pitää ajaa niin kuin autolla pääkallokelillä: varovaisesti. Lehtikeliin auttavat seuraavat keinot:

Luistonesto

Nykyaikaisissa junissa, kuten autoissa, on luistonesto, joka toimii vastaavalla tavalla rajoittamalla vääntöä kun pyörä alkaa luistaa. Tästä ei kuitenkaan ole apua jos pitoa on niin vähän, ettei juna lähde liikkeelle tai pysähdy ajoissa. Kaluston hankinta on VR:n ja Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n vastuulla.

Hiekoitus

Junissa on hiekoituslaatikko, josta kuljettaja voi levittää hiekkaa kiskoille pyörien eteen. Hiekan teho on kuitenkin rajallinen ja sen käyttö kuluttaa sekä kiskoja, että pyöriä. Hiekoitus ei toimi, jos juna ei pääse liikkeelle.

Hakkuut

Yksinkertaisin keino torjua lehtikeli on kaataa lehtipuut nousujen, kohtaamispaikkojen ja asemien läheisyydessä ja korvata ne havupuilla. Tämä vaatii kuitenkin mittavaa kajoamista maanomistajien oikeuksiin, joten asiasta pitää säätää lailla.

Tallennettu kategorioihin Liikenne, ratatekniikka, Rautatiet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rautateiden neljä vuodenaikaa - kootut selitykset

Rakennuslautakunnan esityslista 10.12.2015

Tämänpäiväinen esityslista oli varsin lyhyt.

3 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1286, 02730

Naapuri on jättänyt oikaisuvaatimuksen Lupatarkastajan päätöksestä myöntää lupa pientalon rakentamiselle ja maalämpökaivojen poraamiselle. Naapuri perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että luvitettu rakennus on liian korkea, maanpintaan nähden liian korkealla ja rakennuksen katonharja on vinossa muihin alueen rakennuksiin nähden. Lisäksi jätekatos on liian lähelle tonttien välistä rajaa.

Asemakaava ei määrää talolle suurinta harjakorkeutta tai harjan suuntaa. Jätekatos taas on käsitelty jo aiemman rakennusluvan yhteydessä. Päätös pysytettiin.

4 Muutoslupa-asia, 2015-1083, Suomalaistentie 5 02270

Toimistorakennuksen toisen kerroksen käyttötarkoituksen muutos kaupalliseksi liikuntatilaksi. Kummastusta herätti suihkutilojen vähäisyys, joka selittyy sillä, että tilassa on tarkoitus harjoitella tanssia ja joogaa. Itse tanssia harrastaneena harjoittelisin mieluummin tilassa, jonka pukuhuoneiden yhteydessä on suihkut, mutta rakennuksen rakennuttaja päättää mitä tilaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1557, Marinkallio 8 02320 ESPOO

Uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa 62 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos Espoonlahteen, Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien väliin.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut poikkeamispäätöksen, joka mahdollistaa liito-oravien siirtämisen pois nykyisen Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien välisen metsäsaarekkeen alueelta. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1558, Marinkallio 6 02320 ESPOO

Uusi 7-kerroksinen asuinkerrostalo, jossa 63 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1559, Marinkallio 4 02320 ESPOO

Kaksi kerrostaloa, yksi 8-kerroksinen ja toinen 5-kerroksinen, yhteensä 65 asuntoa, pysäköintilaitos ja autokatos edellisen naapuriin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Laajennuslupa-asia, 2015-1717, Espoontie 21 02740 ESPOO,

Espoon IKEA:n laajennus. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Muutoslupa-asia, 2015-1731, Ristiniementie 19 02320 ESPOO, Asunto Oy Espoon Rantatähdyke ym.

Muutoslupa kolmikerroksisen asuinkerrostalon 31.10.2013 myönnettyyn lupaan. Muutoksia ovat mm. huoneistolukumäärän muutos (kymmenen enemmän kuin viiteluvassa) ja huoneistoalojen muutokset, väestönsuojien koon ja sijainnin muutos, runkomittojen muutokset sekä julkisivujen aukotusten ja parvekkeiden lukumäärän ja sijainnin muutokset.

Asemakaavan mukaan AK -korttelialueelle tulee rakentaa vähintään 1.5 ap asuntoa kohti. Tontilla on 51 asuntoa, joten autopaikkoja tulee tontille rakentaa 77 ap. Kaupunkisuunnittelukeskus puoltaa poikkeamista asemakaavan autopaikkanormista vähäisenä poikkeuksena siten, että rakennusluvan autopaikkamäärä on linjassa valmisteilla olevan uuden autopaikkaohjeen kanssa. Uudessa autopaikkaohjeessa autopaikkoja edellytetään tämäntyyppiselle alueelle 1ap / 85 kem2, joka tällä suunnitelmalla tuottaisi noin 54 – 55 autopaikkaa. Hankkeeseen on suunniteltu yhteensä 69 ap.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Päätökset ja kirjelmät

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.11.2015

Dnrot 1114/1/14, 1115/1/14, Espoon Dno 1614/2014, rakennuslupatunnus 2012-1060

Asia: Lainvoiman saaneiden päätösten purkamista koskeva hakemus

Hakija: Espoon ampumaratayhdistys ry

Päätökset, joita hakemus koskee:
Espoon kaupunkisuunnittelupäällikkö 16.6.2010 nro 2009-1105; Espoon rakennusvalvontakeskuksen lupatarkastaja 6.9.2012 nro 2012-1060

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.11.2015

Dnro 03169/15/4113, 03207/15/4113; Espoo DNo 1517/2015, rakennuslupa 2015-47

Asia: Rakennuslupaa koskevat valitukset

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 7.5.2015 § 61.

Lupa-arkkitehti on myöntänyt päätöksellään 12.3.2015 § 11 rakennusluvan yksiasuntoisen pientalon rakentamiseen Espoon Westendin kaupunginosassa sijaitsevalle tontille. Espoon rakennuslautakunta on 7.5.2015 tekemällä päätöksellä (§ 61) hylännyt hakijoiden oikaisuvaatimukset lupa-arkkitehdin päätöksestä.

 Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta koskien aidan rakentamisesta ja hylkää valitukset muilta osin.

 

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset 5.10.2015 ja 9.11.2015, UUDELY/5438/2015

Asia: Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukainen väliaikainen vaarantamiskielto sekä annetun vaarantamiskiellon kumoaminen.

Toimenpidekiellon kohde: Villa Solkulla, Ylämyllyntie 3-5, Espoo

 

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suojelupäätös 26.11.2015, UUDELY/7113/2014

Suojeluesityksen tekijä: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Esityksen kohde: As Oy Westendintie 43:n rakennukset piha-alueineen, kiinteistötunnus 49-13-18-18.

Tallennettu kategorioihin Espoo, Paikalliset, Päätökset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan esityslista 10.12.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 17.11.2015

3 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh)

Rakennuslautakunta näyttää kuukausiraportin perusteella ylittävän budjettitavoitteet jälleen kerran.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Muutoslupa-asia, 2015-700, 02730 Espoo

Oikaisuvaatimus koskee Laaksolahdessa sijaitsevan paritalon muutoslupaa. Rakennukseen lisättävän parvekkeen rakennustyöt aloitettiin ilman lupaa. Työt keskeytettiin rakennustarkastajan määräyksestä. Muutostyölle on nyt haettu ja myönnetty lupa, mutta naapuritontin omistaja on jättänyt oikaisupyynnön, vedoten suoraan näkymään parvekkeelta hänen pihalleen ja parvekkeelleen. Hakijan ja oikaisupyynnön tekijän tonttien välissä kulkee kaupungin katuverkkoon kuuluva polku.

Hankkeen vaikutus oikaisuvaatimuksen jättäjän tontin yksityisyyteen ei ole mitenkään poikkeuksellinen kaupunkiolosuhteissa. Päätös pysytettiin.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1504, Koskelontie 18d

Pro Espoonjoki ry on jättänyt oikaisuvaatimuksen teollisuus/varastorakennusta ja kolmea maalämpökaivoa koskevasta rakennusluvasta. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, ettei kolmelle maalämpökaivolle tule myöntää lupaa ennen kuin on varmistettu, ettei alueella muodostuva pohjavesi valu 1,2 km päässä sijaitsevaan Matalajärveen.

Vaikka Pro Espoonjoki ry ei ole Maankäyttö- ja rakennuslain 192 § tarkoitettu valituskelpoinen oikeushenkilö, luvan hakija on toimittanut vastineensa rakennuslautakunnalle. Lisäksi Espoon ympäristökeskus on antanut asiasta lausunnon.

Hakija toteaa, että maalämpökaivojen tiiviys testataan ennen käyttöönottoa, eikä lämmönsiirtoaineena käytettävää 30% vesi-etanoliseosta (käytännössä siis Koskenkorvan vahvuista viinaa) pidetä ympäristölle vaarallisena aineena sen nopean hajoamisen takia. Espoon ympäristökeskus yhtyy jälkimmäiseen. Päätös pysytettiin.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1012, Hirsalantie 2

Lupahakemus koskee kahden rivitalon, talousrakennuksen ja meluaitojen rakentamista Friisinmäkeen. Kohteeseen on suunniteltu yhteensä 20 asuntoa.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt hankkeelle poikkeamispäätöksen koskien autopaikkamitoitusta (kaavan vaatimasta lukumäärästä 2 ap/asunto, lukumäärään 1,2 ap/asunto), rakennusalueen rajojen ylitystä tontin etelä- ja itäosassa, rakennusten toteuttamista melumääräyksistä poiketen erillisinä, Friisinmäentien varteen edellytetyn meluesteen korvaamista osin rakennuksilla ja rakennusten sijoittelua. Poikkeamispäätös on myönnetty ehdoilla, jotka koskevat mm. pihojen sijoittamista ja melusuojausta, meluaidan korottamista, ilmanvaihtoaukkojen sijoittamista ja tuloilman varustamista hiukkassuodattimilla sekä ambulanssireitin toimivuuden varmistamista.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1013, Hirsalantie 4

Kolme rivitaloa edellisen viereen. Kaupunkisuunnittelupäällikkö on myöntänyt myös tälle kohteelle edellistä vastaavan poikkeamispäätöksen.

Maastonmuodoista johtuen ulkoa käynti kuuteen asuntoon ei ole esteetön, portaiden takia. Asuntojen ollessa kaksikerroksisia tätä voidaan kuitenkin pitää välttävänä ratkaisuna.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1194, Lindankuja 4

Kolme asuinkerrostaloa Kauklahteen. Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös, joka mahdollistaa asuntojen rakentamisen päällekkäin asuinpientalojen alueella.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1204, Valkamanpelto 3

Neljä pienkerrostaloa Kauklahteen. Hankkeelle on myönnetty edellisen tapaan poikkeamislupapäätös sillä ne sijaitsevat vierekkäin ja perustuvat samaan konseptiin.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1429, Piilopolku 4, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Purettavan Pohjois-Tapiolan päiväkodin tilalle rakennettava päiväkotirakennus.

Tontin pohjois- ja länsireuna on merkitty liito-oravien elinympäristöksi. Espoon ympäristökeskus on luvan liitteenä olevassa kannanotossaan puoltanut hanketta, koska suunniteltu rakennus sijoittuu lähes kokonaan yleispiirteiseksi määritellyn liito-orava-alueen ulkopuolelle ja koska tontin reunaosien puusto tulee säilymään rakennettavan piha-alueen ulkopuolella.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 HURRAA-tunnustuspalkinnon jakaminen

HURRAA-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinnon tai kunniamaininnan kohteeksi voidaan valita yksi tai useampi kuluneen vuoden aikana esiin tullut tai toteutunut Espoon rakennettuun ympäristöön liittyviä teko:

 • Uudisrakennushanke
 • Peruskorjaus
 • Aluekokonaisuus
 • julkinen ulkotila
 • tekninen kehitystyö
 • henkilön tai yhteisön työpanos

Rakennuslautakunta tekee päätöksen palkittavista kohteista aina vuoden lopulla. Äänestyksessä äänet jakautuivat tasan kummankin ehdokkaan välillä. Äänestystuloksen jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että molemmat ehdokkaat saavat kunniamaininnan, jonka lautakunta yksimielisesti hyväksyi.

13 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden sekä Espoon ympäristölautakunnan päätökset:

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 21.10.2015

Dnro 06633/14/4122, Espoo DNo 3339/2014, rakennuslupa 2007-1278

Asia: Rakennusasiaa koskeva valitus

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 127.

Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus ei tutki valituksessa esitettyjä hallintokantelun luonteisia vaatimuksia ja hylkää valituksen muilta osin.

Espoon ympäristölautakunnan päätös 22.10.2015 § 91

Espoon DNo 1001/213

Asia: Espoon meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 toteutuminen.

Tallennettu kategorioihin Esityslista, Espoo, Paikalliset, Rakennuslautakunta, Rakentaminen | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 17.11.2015

Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

4 Oikaisuvaatimus koskien rakennepäällikön 27.8.2015 suorittamaa osittaista loppukatselmusta sekä katselmuksella määrättyjä toimenpiteitä, lupatunnus 2014-1495, kiinteistö 49-12-9904-1, Koivu-Mankkaantie 3

Oikaisuvaatimus koskee jäähallirakennuksen loppukatselmusta. tausta on ilmeisesti se, että rakennesuunnittelija ja pääurakoitsija ovat riitaantuneet, ja rakennesuunnittelija haluaa estää loppukatselmuksen suorittamisen kunnes suunnitelmat on lunastettu asianmukaisesti. Katselmuksen suorittaminen ei kuitenkaan ole valituskelpoinen päätös, joten vaatimus hylättiin esityksen mukaan.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-354, Vesipirtintie 19 02330 ESPOO, Asunto Oy Espoon Villa Vita

Kiinteistön yksi omistaja ja toimenpideluvan hakija on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa vaaditaan toimenpideluvan myöntämistä terassin laajentamiselle rakennusaikaisena muutoksena. Oikaisuvaatimus on hylätty koska terassin laajennus on rakennettu luonnontilaisena säilytettävänä tai istutettuna merkitylle alueelle. Tällöin hallinnanjakosopimuksessa määritelty oikeus rakentaa hallinnanjakoalueelle ei toteudu, eikä vaatimus alueen hallinnasta näin täyty.

Oikaisuvaatimus hylättiin esityksen mukaisesti.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1268, Maakauppiaankuja 4b 02780 ESPOO

Oikaisuvaatimuksen mukaan naapuritalon rakennuslupa on hyväksytty kaavan vastaisesti. Kaavan liitteenä oleva rakennustapaselostus ja korttelisuunnitelma esittää talot sijoitettavaksi tontin rajaan kiinni, mutta sijoittelu voidaan toteuttaa kaavan puitteissa myös muuten.

Oikaisuvaatimus hylättiin esityksen mukaan.

7 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1382, Maakauppiaankuja 4a 02780 ESPOO

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tontin ajoliittymän sijoittamista rasitetielle oman ajotien sijaan alueen ilmeen suojelemiseksi. Oikaisuvaatimus on kuitenkin jätetty liian myöhään, joten se jätettiin tutkimatta.

8 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-1889, Turuntie 145 02710 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Uudenmaan ELY-keskus on jättänyt oikaisuvaatimuksen tiealueella sijaitsevan v. 1936 rakennetun korjaamorakennuksen purkuluvasta.

Oikaisuvaatimuksen perusteluksi ELY-keskus esittää seuraavaa: ELY-keskus ei rakennussuojelupäätöksessään 4.9.2014 määrännyt korjaamorakennusta suojeltavaksi. Tästä rakennussuojelupäätöksestä on valitettu ympäristöministeriöön. Asian käsittely on kesken, eikä rakennussuojeluasiaa ole siis vielä lopullisesti ratkaistu. Edellä kerrotun perusteella purkamislupa on myönnetty, vaikka rakennussuojeluprosessi on vielä kesken. Lupatarkastajan päätös tulee tämän vuoksi kumota.

Korkeimman hallinto-oikeuden vastaavanlaisessa asiassa antaman päätöksen KHO 27.5.2015 T 1383 perusteella rakennussuojeluprosessin keskeneräisyys ei kuitenkaan ole peruste purkulupahakemuksen hylkäämiselle, joten oikaisuvaatimus hylättiin äänestyksen jälkeen.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-477, Mestarinkatu 8 02650 ESPOO, Asunto Oy Espoon Mestari ym.

Kahdeksankerroksinen kerrostalo Leppävaaraan. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-773, Rastasniityntie 54 02620 ESPOO, As. Oy Laaksolahden Emilie

Yksiasuntoinen pientalo, 10 paritaloa, talousrakennus, 2 jätekatosta sekä kahden yksiasuntoisen pientalon purkaminen ja tontin osittainen aitaaminen Rastaalassa.

Asemakaavassa kiinteistöön on esitetty 19 asuntoa, mutta lupahakemuksessa määrä on korotettu 21:n. Pysäköintipaikkamääräykset (2 ap/asunto) toteutuvat , joten poikkeus hyväksyttiin vähäisenä. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

11 Purkamislupa-asia, 2015-1332, Ulappakatu 2 02320 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Lupa haetaan vuonna 1957 rakennetun koulurakennuksen ja siihen liittyvien laajennusten (mm. päiväkoti), opettaja-asuntolana toimineen rivitalon sekä jätekatoksen purkamiseen (Mårtensbron koulukeskus). Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

12 Laajennuslupa-asia, 2015-1131, Tietotie 2a 02150 ESPOO, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy

Aalto-yliopiston taiteiden korkeakoulun uusi rakennus. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Muutoslupa-asia, 2015-1393, Otakaari 24 02150 ESPOO, Koy Jämeränjälki c/o Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Dipolin käyttötarkoituksen muutos Aalto-yliopiston päärakennukseksi (hallinto)
Sisätila- ja taloteknisiä muutoksia, pihan kunnostus ja salitilojen hyväksyminen kokoontumistiloiksi. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1443, Suurpellon puistokatu 16 02250 ESPOO, Asunto Oy Espoon Suurpellon Puistokatu A

Haetaan lupaa 6-kerroksisen asuin- ja hoivakotirakennuksen ja siihen liittyvän maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiselle pihajärjestelyineen.

Hankkeessa on kaupunkisuunnittelukeskuksen myöntämä poikkeamispäätös, jolla autopaikkavaatimusta lasketaan 85 k-m²/ap lukuun 110 k-m²/ap asuntojen osalta ja 200 k-m²/ap lukuun 250 k-m²/ap hoivakodin osalta.

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1444, Suurpellon puistokatu 14 02250 ESPOO, Asunto Oy Espoon Suurpellon Puistokatu B c/o Asuntosäätiö

Edellisen hankkeen toinen osa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1482, Rysätie 11 02260 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Riilahden toimintakeskuksen päivätoimintarakennuksen laajennus ja sisäiset muutostyöt, työtoimintarakennuksen sisäiset muutostyöt ja iv-konehuoneen laajennus, kahden pihavaraston purkaminen, pihavaraston rakentaminen sekä piha-alueen muutostyöt. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1529, Raasilanmäki 3 02330 ESPOO, Kiinteistö Oy Espoon Ruukintie 11 c/o Tieto Oyj

Kaksi varavoimakonttia ja kaksi polttoainekonttia, varasto- ja teollisuusrakennuksen toisen kerroksen laajentaminen sekä julkisivumuutos. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Vuoden 2015 HURRAA-tunnustuspalkintoehdokkaiden esittely

HURRAA-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Tunnustuksella on tarkoitus palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko.

Palkinnon tai kunniamaininnan kohteeksi voidaan valita yksi tai useampi kuluneen vuoden aikana esiin tullut tai toteutunut Espoon rakennettuun ympäristöön liittyviä teko:

 • Uudisrakennushanke
 • Peruskorjaus
 • Aluekokonaisuus
 • Julkinen ulkotila
 • Tekninen kehitystyö
 • Henkilön tai yhteisön työpanos

Rakennuslautakunta tekee päätöksen palkittavista kohteista aina vuoden lopulla. Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi päätöksentekoa varten kokouksessa esitellyt HURRAA-tunnustuspalkintoehdokkaat vuodelle 2015.

Esitettyjä ehdokkaita olivat:

 • Valapuiston hoitokoti
 • Mainingin koulu
 • Jorvin sairaala

19 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Museoviraston lausunnon sekä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen:

Museoviraston lausunto 30.9.2015

Mv/70/05.01.01/2014, Espoo DNo 3569/2014, purkamislupatunnus 2014-654.

Asia: As Oy Westendintie 43:n rakennusten suojeleminen

Hakija/asian vireillepanija: Uudenmaan ELY-keskus

Asian vaiheet:

ELY-keskuksen vaarantamiskielto 15.10.2014 (UUDELY/7113/2014)

Espoon kaupungin rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 132

 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 9.10.2015

Dnro 07200/14/4199, Espoo DNo 2638/2014

Asia: Aidan rakennuskustannusten jakamista koskeva valitus

Valittaja: Kiinteistö Oy Espoon Ankkurisaarentie 4-6

Asian vaiheet: Espoon rakennuslautakunnan päätös 18.9.2014 § 131.

Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan esityslista 29.10.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Tilakeskuksen edustajat ja Rakennusviraston asiantuntija kävivät ennen kokousta esittelemässä Espoossa yleisesti ja julkisissa rakennuksissa erityisesti noudatettavia kosteudenhallinnan ja rakenneratkaisujen periaatteita.

Keskustelun tarve kumpusi osin edellisessä kokouksessa pöydätystä päiväkodista, jonka ulkoseinämateriaalin vedenimukyky herätti huolta lautakunnan jäsenissä, sekä rakennuslautakunnan yleisestä työstä kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi.

Rakennuslautakunnalla on ollut tavanomaista syventyä tiettyihin teemoihin kausittain. Edellisellä kaudella lautakunta keskittyi kehittämään esteettömyyttä, tällä kaudella on taas panostettu kosteusvaurioiden torjuntatyöhön.

Johtopäätös oli, että kosteudenhallintasuunnitelmien vaatiminen on parantanut kosteudenhallinnan tasoa, mutta rakennusvalvonnan on nykyisillä henkilöstömäärillä erittäin vaikeaa valvoa suunnitelmien noudattamista. Erityisesti vaikeaa on valvoa sementti- ja laastipohjaisten materiaalien vaatimien kuivumisaikojen noudattamista. Valtaosa uusissa rakennuksissa tapahtuvista kosteusvaurioista johtuukin nykyään siitä, ettei valujen kuivumista ehditä odottaa, vaan tiiviitä mattoja ja kaakeleita liimataan vielä kostean betonin päälle.

Toinen, erityisesti julkisia rakennuksia vaivaava ongelma on epätyypilliset ja teknisesti haastavat rakennusratkaisut.

3 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-735, Paapuuri 3 02330 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Edellisessä kokouksessa pöydälle jätetty päiväkoti palasi käsiteltäväksi. Lautakunta oli kysynyt Tilakeskukselta onko suunnitelmissa otettu huomioon kalkkihiekkatiilen suuri vedenimukyky. Tämä oli otettu huomioon seinien tuuletusraon mitoituksessa ja ulkoseinien pintakäsittelyssä, joten suunnitelmia ei nähty tarpeelliseksi muuttaa. Lupa myönnettiin esityksen mukaan.

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle toimenpidelupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2015-688

Valitus koskee Vanttilan lumenkaatopaikalle annettua toimenpidelupaa. Valituksen tehneillä henkilöillä ei Maankäyttö- ja rakennuslain §192 ole valitusoikeutta, joten oikeus jättänee valituksen käsittelemättä.

Valituksessa vedotaan lumenkaatopaikan esteettiseen haittaan, sekä lumikuormaliikenteen lapsille aiheuttamaan vaaraan. Valitettavasti parempiakaan vaihtoehtoja ei oikein ole, sillä entinen lumenkaatopaikka Turvesuolla on myyty rakennettavaksi ja muut tutkitut lumenkaatopaikat ovat niin pehmeällä maaperällä, että työkoneet uppoavat niihin keväällä ilman kalliita pohjanvahvistustöitä. Lumen kaatamista mereen taas ei kerättävään lumeen päätyvien roskien, hiekoitussepelin ja koiranulosteiden takia haluta tehdä.

Ydinongelma on siinä, että Vanttilantien pohjoispuoli on kaavoitettu kokonaan teollisuusalueeksi, joka oletusarvoisesti tuottaa aina raskasta liikennettä. Joka tapauksessa alueen takaa kulkevalle Vantinkulmanpuiston reitille Laitmanninportilta Vantnlaaksonporttiin on jo haettu maisematyölupa. Selostuksessa todetaan:

"Tavoitteena on toteuttaa lapsille turvallinen yhteys Vanttilan koululle Kurttilasta ohi tulevan Vanttilan lumenvastaanottopaikan."

VanttilaOte asemapiirroksesta.

Esittelijän lausuntoehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

5 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-872, Lyökkikuja 7 02160 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan Lyökkiniemen kärkeen suunnitellulle tietoliikennetukiaseman mastolle myönnetyn toimenpideluvan perumista. Vaatimuksesta ei tarkalleen käynyt ilmi, mitä haittaa 15-metrisen maston korvaamisesta 24-metrisestä aiheutuu, mutta otaksun haitan olevan lähinnä esteettinen. Päätös pysytettiin.

6 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1182, Nahkasuutarintie 14 02780 ESPOO

Haettu lupa koskee kolmea kerrostaloa, neljää rivitaloa, kahta paritaloa, viittä autokatosta, tukimuureja ja kolmen talousrakennuksen purkamista Kurttilassa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1233, Kylätorintie 5 02770 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi / Tilakeskus-liikelaitos

Varsin funkkishenkinen päiväkoti- ja nuorisotilarakennus (Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila) sekä talousrakennus. Räystäättömyys ja loivat, sisäänpäin kuivattuvat katot aiheuttivat huolta, mutta huolellista ylläpitoa vaativat rakenneratkaisut eivät ole kiellettyjä jos tilaaja, tässä tapauksessa Espoon tilakeskus, antaa niille suostumuksensa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1242, Pikkulotankuja 3 02680 ESPOO

Neljä rivitaloa, kaksiasuntoinen pientalo, 3 autokatosta ja vss/varasto/kerhohuone Painiitylle. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1258, Pikkulotankuja 1 02680 ESPOO

Neljä luhtitaloa, talousrakennus ja autokatos edellisen viereen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1284, Ullanmäentie 12 02750 ESPOO

Liiketilallinen asuinkerrostalo sekä autokatos Koivuhovin aseman lähelle Rantaradan viereen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1302, Puolikuu 2 02210 ESPOO

Purkuluvan saaneen Esson konttorin tilalle Kuitinmäkeen nousevat kaksi asuinkerrostaloa, sekä kaksitasoinen pysäköintilaitos. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1321, Päivänkehräntie 2 02210 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Olarissa sijaitsevan Päivänkehrän koulun ja entisen kirjaston osittainen purkaminen, peruskorjaus ja laajennus, jätevaraston uudelleen rakentaminen, piha-alueen kunnostaminen ja 9 kpl maalämpökaivoja.

Peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä liikuntasalirakennus ja päärakennus yhdistetään toisiinsa aulan ja ruokasalin laajennuksella. Päärakennus laajennetaan 2. kerroksella, johon sijoitetaan opetustiloja, hallinto‐ ja kouluterveydenhuollon tiloja.

Koulurakennukseen toteutetaan laaja peruskorjaus, jossa uusitaan lämmöneristeet, pintamateriaalit, ovet, ikkunat jne. Kantavat rakenteet säilyvät. Rakennuksen talotekniset järjestelmät uusitaan. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 Rakennuslautakunnan kokousaikataulu, kevät 2016

Hyväksyttiin kevään kokousajat.

14 Otto-oikeuden käyttäminen rakennusvalvontakeskuksen virkamiesten päätöksiin

Lautakunta jätti käyttämättä otto-oikeuden rakennusviraston rekrytointeihin.

15 Päätökset ja kirjelmät

Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 25.9.2015

DNo 1801/1/15, Espoo DNo 5053/2014.

Asia: Rakennusvalvontaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija: Asunto Oy Soukanniitty 16

Asian vaiheet:

Helsingin hallinto-oikeus 24.5.2015 nro 15/0289/5

Espoon kaupungin rakennuslautakunnan päätös 2.5.2013 § 70

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu:

Valituslupaa ei myönnetä. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 8.10

Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

4 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle rakennusluvista tehdystä valituksesta, lupatunnukset 2015-680, 2015-681 ja 2015-682, kiinteistöt 49-71-20-10, -11 ja -12, Hirvimiestentie 6, 4 ja 8, 02810 Espoo

Valituksenalainen lupa koskee kuutta kerrostaloa Hirvisuolle. Valituksessa vedotaan liito-oravan elinolosuhteiden heikkenemiseen. Luvan valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa, eikä valituksen yhteydessä ole tuotu esille uutta tietoa, joka antaisi rakennuslautakunnalle syytä muuttaa kantaansa.

5 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle kanteluasiassa, rakennuslupa 2007-1489, kiinteistö 49-51-307-1, Rummunlyöjänkatu 11, 02600 Espoo

Kantelun tekijän mukaan Espoon rakennuslautakunta on myöntänyt rakennusluvan virheellisin perustein. Kantelun laatijan mukaan lupa on myönnetty vanhentuneen melumallinnuksen perusteella, jonka vuoksi asunnon makuuhuoneissa esiintyy värähtelevää matalataajuista melua.

Rakennusvalvonta toteaa hankkeen olleen kaavanmukainen ja täyttäneen asetetut lupaehdot.

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Laajennuslupa-asia, 2013-1095, 02140 ESPOO

Lupa-arkkitehti on 04.06.2015 hylännyt hakemuksen yksiasuntoisen pientalon laajentamista sekä sisäjärjestely- ja julkisivumuutoksia koskien. Työt ovat olleet osittain jo tehty ja lupaa toimenpiteille on haettu jälkikäteen.

Yksi tontin osaomistajista on perunut valtakirjansa, eivätkä hakijat hallitse rakennuspaikkaa maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:ssä edellytetyllä tavalla. Kohteen pääsuunnittelija on irtisanoutunut tehtävästään.

Rakennuslupahakemuksen ei edellä mainituista seikoista johtuen ole katsottu täyttävän sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja vaatimuksia ja hakemus on tästä syystä hylätty. Rakennuslupa on saatettu vireille 01.07.2013 Rakennuslupahakemus tulee ratkaista kohtuullisessa ajassa. Hakemus on jo ollut vireillä lähes kaksi vuotta ja asia on pitänyt ratkaista.

Rakennuslautakunta pysytti päätöksen.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-735, Paapuuri 3 02330 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Päiväkotirakennus Saunalahteen. Hankkeessa on pyydetty lupaa poiketa kaavassa määrätystä viherkatosta vähäisenä poikkeamisena. Tekninen keskus puoltaa poikkeamisen hyväksymistä.

Rakennuksen räystäättömyys, imukykyinen seinämateriaali (kalkkihiekkatiili) ja rakennuksen viereen (n. 5 m päähän rakennuksen ulkoseinästä) kaavassa jätetty puu herättivät paljon huolta rakennuksen kosteusvaurioriskistä. Lupa päätettiin jättää pöydälle ja kysyä tilakeskukselta haluaako tilaaja teettää rakennuksen näin riskialttiilla rakenteilla.

8 Uudisrakennuslupa-asia, 2014-587, Tyyrpuuri 6 02330 ESPOO

Asuinkerrostalo Saunalahteen. Lupa myönnettiin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-827, Suviniitynkuja 2 02770 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi / Tilakeskus-liikelaitos

Suviniityn päiväkoti ja neuvola. Lupa myönnettiin.

10 Laajennuslupa-asia, 2015-957, Hanasaarenranta 3 02100 ESPOO, Senaatti-kiinteistöt

Lupaa haetaan Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen (rak. 1) laajennukseen ja peruskorjaukseen poikkeamispäätöksen nojalla, muuntamon rakentamiseen, syväsäiliöiden asentamiseen sekä salitilojen hyväksymiseen kokoontumistiloiksi.

Peruskorjauksen yhteydessä parannetaan esteettömyyttä korjaamalla sisääntuloluiskaa esteettömäksi ja rakentamalla yksi uusi esteetön wc-tila sekä 4 kpl esteetöntä hotellihuonetta. Auditorioon asennetaan induktiosilmukka. Lupa myönnettiin.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-991, Santapellonkuja 6 02780 ESPOO

Kahdeksan rivitaloa Saunalahteen. Lupa myönnettiin.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1014, Heikunantie 2 02680 ESPOO

Kolme rivitaloa ja paritalo Painiityyn. Lupa myönnettiin.

13 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1015, Heikunantie 4 02680 ESPOO

Neljä rivitaloa ja paritalo Painiittyyn, edellisen viereen. Lupa myönnettiin.

14 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1070, Kulovalkeantie 19 02760 ESPOO

Kolme asuinkerrostaloa ja kaksi niitä toisiinsa kytkevää avointa autosuojaa.

Lupahakemuksessa haetaan lupaa poiketa asemakaavan vaatimuksesta rakentaa leikkipaikoille melusuojamuurit. Perusteluna poikkeukselle on todettu, että yöaikainen uusien alueiden ohjearvojen melutaso 45 dB ylittyy korkeintaan 5 dB:llä, joka alittaa vanhoille alueille asetetun yömelun ohjearvon 50 dB. Perusteluissa on todettu, että on oletettavaa, etteivät lapset leiki öisin ulkona.

Lupa myönnettiin.

15 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1115, Suurpellon puistokatu 10 02250 ESPOO

Kerrostalo Suurpeltoon. Lupa myönnettiin.

16 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1116, Suurpellon puistokatu 12 02250 ESPOO

Toinen samanmoinen edellisen viereen. Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

17 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1216, Lotankatu 6 02680 ESPOO

Kerrostaloja Painiittyyn. Alueella on havaittu liito-oravia, mutta alueesta laaditun tutkimusraportin mukaan Painiityn asemakaavan mukainen rakentaminen ei vaaranna liito-oravien kulkuyhteyksiä eikä asemakaavan mukainen rakentaminen pienennä merkittävästi liito-oravien elinaluetta. Lupa myönnettiin.

18 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1262, Pellaksenmäentie 13 02940 ESPOO

Neljä luhtikerrostaloa Pellaksenmäkeen.Hakija pyytä poikkeusta kaavan autopaikkanormista (1,2 ap/asunto). Esitettyjä autopaikkojen on 1/asunto. Hakija on perustellut poikkeamista asuntojen pienellä keskikoolla (keskipinta-ala on 33,7 m²) ja Nuorisosäätiön toimintaperusteisella asukasjakaumalla. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut poikkeamista.

Lupa myönnettiin sillä lisäyksellä, että liikuntaesteisten paikkojen määrä lisätään kolmesta viiteen.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 17.9.2015

Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015

6 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Toimenpidelupa-asia, 2015-688, Vanttilantie 11 02780, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Uudelleenkäsittely koskee lumenkaatopaikkaa Vanttilassa, Kauklahdesta etelään. Alla näkyy suunniteltu ajoliittymä. Paikan kaavamerkintä on TY, eli teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksessaan etupäässä siihen, että lumenkuljetuksesta aiheutuva kuormaliikenne on vaaraksi läheisen Vanttilan koulun oppilaille, ja että lumikasat houkuttelevat lapsia leikkimään alueella. Alueelle on oikaisuvaatimuksessa esitetty vaihtoehtoista  kulkutietä Mänkimiehentieltä Vantinkulmanpuiston kautta.

Kuten yllä olevasta ikkunasta voi todeta, Vanttilantien molemmin puolin kulkee yhdistetty pyörä- ja kävelytie, joten risteäminen kuormaliikenteen kanssa tapahtuisi vain pohjoisen pyörä- ja kävelytien ylityksessä. Suunnitelmassa on kuitenkin tähän kohtaan esitetty asianmukaiset näkemäraivaukset. Kurttilan suunnasta tulevat koululaiset käyttävät sitä paitsi toivon mukaan Laitmaninporttia Kauklahdenväylän alittamiseen, jolloin Mänkimiehentien yhteys itse asiassa vaarantaisi koululaisia enemmän. Päätös pysytettiin.

7 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-502, Sillankorva 3 02300, Kiinteistö Oy Espoon Martinsilta III

Uudisrakennuslupa koskee yksikerroksista päivittäistavaramyymälää sekä sen alle sijoittuvaa pysäköintirakennusta Nöykkiöön. Lupa myönnettiin.

8 Laajennuslupa-asia, 2015-676, Piilopolku 4 02130, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Laajennusluvassa haetaan lupaa päiväkotirakennuksen ja kolmen talousrakennuksen purkamiseen sekä rivitalon laajentamiseen 12 m2:n suuruisella teknisellä tilalla. Lisäksi tontilta kaadetaan puita. Tontille on suunnitteilla uusi päiväkotirakennus. Päiväkodin väistötilat on osoitettu läheiseen Sepontie 4:ssä sijaitsevaan koulurakennukseen (Espoo International School) tilapäisellä rakennusluvalla 49-2015-1004-C. Lupa myönnettiin.

9 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-723, Nuijalantie 18 02630, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi

Haetaan lupaa Espoo Catering keskuskeittiön rakentamiselle, varavoimakonekonttien sijoittamiselle, tontin aitaamiselle ja kahdeksan maalämpökaivon poraamiselle.

Lupahakemuksessa pyydetään poikkeamista pysäköintipaikkavaatimuksesta, joka on 79 ap, sillä tuotantohenkilökunta työskentelee kahdessa vuorossa ja paikka on helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä. Yhtäaikaisesti rakennuksella olisi enintään 58 käyttäjää, joille esitetään rakennettavaksi 40 ap. Lupa myönnettiin.

10 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-731, Piilipuuntie 15 02250, Asunto Oy Espoon Ritari c/o Peab Oy ym.

Suurpelto rakentuu pikku hiljaa. Lupaa haetaan viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentamiseen. Rakennukselle on myönnetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa poikkeamislupa, jonka nojalla pysäköintikerroksen saa rakentaa maantasoon kellaritason sijaan. Samalla rakennuksen maksimikorkeus nousee neljästä viiteen kerrokseen.

Naapuritalon asukas on huomauttanut rakennuksen ulkoasuun liittyvistä seikoista. Huomautuksen mukaan rakennus poikkeaa alueen yleisilmeestä värityksen, korkeuden ja pysäköintiratkaisun puolesta. Lupa myönnettiin.

11 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-795, Merituulentie 36 02200, Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metrokeskus

Hakemuksessa haetaan lupaa kaksitoistakerroksisen kellarittoman asuinkerrostalon rakentamiseen Niittykummun metroaseman yhteyteen sekä oikeus rakennustöiden aloittamiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta vakuutta vastaan.

Tontille on aikaisemmin myönnetty lupa 14-1929-A metrokeskuksen, 24-kerroksisen asuinrakennuksen sekä näitä ja metroasemaa palvelevien pysäköintilaitosten rakentamiseen. Metroaseman maanalaisille osille on myönnetty rakennuslupa 14-221-A ja maanpäällisille osille rakennuslupa 15-122-A. Tontin muille kuin metron rakennustöihin liittyville rakentamista valmisteleville maarakennustöille on haettu maisematyölupa 15-92-T.

Nyt rakennettava asuinkerrostalo liittyy Niittykummun metrokeskuksen kokonaisuuteen. Rakennuksessa on 94 asuntoa kerroksissa 2 - 12 ja aputilat sijoittuvat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen.

Kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut kaavan pysäköintinormista poikkeamisen asuintilojen osalta niin, että AL-1 korttelialueella on rakennettava vähintään 1 autopaikka 110 kem2 asuntokerrosalaa kohden sisältäen vieraspaikat. Lupa myönnettiin.

12 Uudisrakennuslupa-asia, 2015-812, Turveradantie 1 02180

Hakemuksessa haetaan lupaa golfklubin, jätekatoksen sekä pysäköintialueen rakentamiselle Turvesuolle. Tontilla ennestään sijaitseville tilapäisille klubitiloille ja pysäköintialueelle on myönnetty tilapäiset luvat 2012-1337-A ja 14-1736-C ja golfklubin rakentamista valmistelevat maanrakennustyöt on aloitettu tontille myönnetyllä maisematyöluvalla 2013-2025-T. Rakennus liittyy toiminnoillaan viereiselle VU-1 puistoalueelle jo rakennettuun golfkenttään. Lupa myönnettiin.

13 Purkamislupa-asia, 2015-1106, Kuunkehrä 6 02210

Hakemus koskee vuonna 1973 valmistuneen entisen Oy ESSO Ab:n Kuitinmäen pääkonttorirakennuksen ja siihen liittyvän osittain maanalaisen pysäköintilaitoksen (1002424735) purkamista uudisrakentamisen tieltä.

Espoon kaupunginmuseo on lausunnossaan todennut hankkeen olevan voimassa olevan asemakaavan mukainen eikä näe aihetta huomautuksiin. Lupa myönnettiin.

Kaavassa nykyisen rakennuksen kohdalle on esitetty 8,7 ja 4-kerroksiset asuinkerrostalot. kaavamääräyksessä 5% kerrosalasta on osoitettu liike- palvelu-, liikunta- tai asuntojen työtilojen rakentamiseen.

14 Laajennuslupa-asia, 2015-1229, Espoonlahdenkatu 4 02320 ESPOO, Länsimetro Oy ym.

Työ- ja huoltotunnelille on myönnetty aikaisemmin lupa 2014-1599-A. Nyt haetaan lupaa tunnelin jatkamiselle Espoonlahden asemahallin viereisten tunneliosuuksien louhimiseksi. Tähän osuuteen ei liity maan pintaan tulevia yhteyksiä. Lupa myönnettiin.

15 Päätökset ja kirjelmät

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 3.8.2015

DNo 02110/13/4113, Espoo DNo 3031/2013, Rakennuslupatunnus 2012-2257

Asia: Rakennuslupaa koskeva valitus

Asian vaiheet:

Espoon kaupungin lupa-arkkitehti on myöntänyt päätöksellään 14.11.2013 § 13 rakennusluvan tilapäisten ulkotarjoilualueiden ja tarjoiluun liittyvien rakennusten perustamiseen ja tarjoiluveneen sijoittamiseen Espoon Meripuiston alueelle kesien ajaksi (1.5.-30.9.) viideksi vuodeksi.

Rakennuslautakunta on päätöksellään 27.2.2014 § 23 kumonnut lupa-arkkitehdin päätöksen oikaisuvaatimuksen johdosta, koska hanke estää alueen kaavanmukaisen käyttötarkoituksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Rakennuslautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Kommentit pois päältä artikkelissa Rakennuslautakunnan päätökset 20.8.2015